22-10 Plenari de 22 d'octubre de 2020

Ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 22 d'octubre, a les 18.30 h

Punts destacats

0
0
Vota!
Aprovació adhesió a l’Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta . ANTECEDENTS Amb la finalitat de promoure i difondre el model de recollida selectiva anomenat “Porta a porta” en l’àmbit de la gestió dels residus a Catalunya, prom...
Resultat ple municipal
13
3
1
0
0
Vota!
Moció per a la integració d'una oficina de benestar i protecció animal a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per tal que Cardedeu sigui municipi respectuós amb els animals. La mort violenta d’un gos a Teguise (Lanzarote), a qui van emmordassar fins a asfixiar-lo, ha donat lloc a nombrosos moviments per a la protecció animal. Un d’aquests, és ...
Resultat ple municipal
7
9
1
0
0
Vota!
Moció per una política d'habitatge amb perspectiva juvenil, que presenta el grup municipal. Fa unes setmanes, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei per regular el preu dels lloguers. Ara bé, no pas sense controvèrsia, degut a la diversitat de punts de vista que hi ha...
Resultat ple municipal
7
1
9
0
0
Vota!
Constitució de l'Associació de municipis i entitats per a l'energia pública (AMEP) i aprovació dels seus estatuts. En data 20 de juliol de 2020 va ser presentat el Protocol. I la seva addenda, signat per una cinquantena de municipis i entitats, relatiu a mesures d’impuls de l’Associació de ...
Resultat ple municipal
14
3
0
0
Vota!
Acord de modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional). EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
9
8