24-09 Plenari de 24 de setembre de 2020

Ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 24 de stembre, a les 18.30 h

Punts destacats

0
0
Vota!
Aprovació inicial modificació núm. 23 POUM. ANTECEDENTS Vist que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelo...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Aprovació del Compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2019. Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en sessió de 23 de juliol de 2020, el Compte General, amb el dictamen de dita Comissió, es va exposar al públi...
Resultat ple municipal
12
3
2