26-07 Sessió ordinària 26 de juliol 2012

Sessió ordinària 26 de juliol 2012

Punts destacats

4
2
Vota!
Moció de suport al model d'immersió lingüística a l'escola. El Tribunal Suprem ha emès la sentència del 12/06/2012 que anul·la diversos articles del Decret 181/2008 de 9 de setembre del Departament d’Educació del Govern de ...
Resultat ple municipal
14
2
3
3
Vota!
Aprovació dels preus públic pels programes d'activitats esportives per a infants, joves i gent gran organitzades pel Patronat Municipal d'Esports. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 11 de juliol de 2012, en relació als preus públics dels programes d&rsquo...
Resultat ple municipal
15
1
2
4
Vota!
Nomenament de representant de l'Ajuntament de Cardedeu a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona. Atès que en sessió plenària de data 28 de febrer de 2012, es va nomenar com a representant de l’Ajuntament a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona ...
Resultat ple municipal
12
4
3
3
Vota!
Aprovació de Calendari de Festes locals per a l'any 2013. Atès que mitjançant l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la Gener...
Resultat ple municipal
16
2
4
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 4/2012. Transferències de crèdit i suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, d’11 de juliol de 2012, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificaci&oac...
Resultat ple municipal
13
1
2
Resultat ple municipal
9
2
5
2
3
Vota!
Aprovació de la ratificació de l'acord de la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental del dia 26 de juny de 2012, d'aprovació inicial de la dissolució del Consorci. RELACIÓ DE FETS CONSTITUCIÓ 1. El 22 de desembre de 1998, es va constituir el Consorci de Turisme del Vallès Oriental, d’ara endavant Consorci, del qual en formem p...
Resultat ple municipal
14
2
2
3
Vota!
Aprovació de l'informe relatiu a la revisió de les tarifes del servei municipal d'abastament d'aigua potable a Cardedeu.. L’entitat Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A., actual concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a Cardedeu, va presentar en data 31 d’octub...
Resultat ple municipal
14
2