2
3
Vota!

Aprovació de la modificació del Reglament de la Comissió de Patrimoni i nomenament dels membres de la nova Comissió.

ANTECEDENTS
Atès que el 15 de desembre de 1997, la Junta Directiva del Patronat Municipal Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura aprovà la creació d’una Comissió de Patrimoni amb caràcter consultiu.

Atès que el 13 de gener de l’any 1998, la Comissió de Govern ratificà l’acord de la Junta Directiva del Patronat Municipal Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura aprovant formar una Comissió de Patrimoni amb caràcter consultiu

Atès que amb posterioritat, i previ l’informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, s’aprovà la disposició addicional primera del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu. Aquesta disposició estipula que la Comissió de Patrimoni ha de ser un fòrum de debat sobre temes relacionats amb el Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu, que canalitzi les aportacions que des de diferents àmbits socials i culturals es facin sobre aquest tema.

Atès que la Comissió de Patrimoni té un caràcter consultiu per a totes aquelles actuacions específicament definides; però també resta a disposició del govern municipal per emetre dictàmens sobre tot allò que consideri adient sotmetre a la seva consideració.

Atès que en data 22 de gener del 2008, la Junta de Govern Local acordà aprovar el Reglament de la Comissió de Patrimoni de Cardedeu, el qual fou ratificat per acord de Ple de data 31 de gener de 2008.

Atès que l’article 1 del Reglament de la Comissió de Patrimoni de Cardedeu, estableix el següent:

“ARTICLE 1 - Composició de la Comissió de Patrimoni:
La Comissió de Patrimoni estarà formada i participada per:

 • L’ alcalde/alcaldessa, qui en presidirà la comissió
 • El regidor/a d’ Urbanisme, qui en presidirà la comissió en defecte de l’alcalde/essa
 • El regidor/a d’Identitat Local
 • Un regidor nomenat pel Ple a proposta dels grups municipals que no formin part de l’Equip de Govern.
 • El coordinador de l’àrea de Serveis Tècnics
 • L’ Arquitecte Municipal
 • El director/a del Museu Arxiu Tomàs Balvey
 • Set membres nomenats pel Ple Municipal amb els coneixements sobre arqueologia, història, arquitectura, urbanisme, disseny, medi ambient que es creguin oportuns, així com un destacat coneixement i interès per la història del municipi de Cardedeu.

No obstant, l’Ajuntament es reserva el dret de poder convidar puntualment a terceres persones segons els temes a tractar, així com a demanar la participació de representants d’entitats ciutadanes i especialment veïnals en cas de tractar-se  temes del seu interès. Tot plegat amb l’objectiu de disposar de noves opinions abans d’emetre els informes definitius.

La ratificació dels membres que composen la Comissió s’haurà d’aprovar per Ple Municipal en el termini màxim de tres mesos després de la constitució del nou govern resultant de les eleccions municipals. En cas d’alguna baixa entre els integrants durant la legislatura, serà la Junta de Govern Local qui proposarà el nom del substitut/a l’efectivitat del qual quedarà condicionada a la seva ratificació pel Ple Municipal.

La participació en la Comissió no serà remunerada en cap cas, i implicarà la incompatibilitat professional amb encàrrecs privats que suposin intervencions arquitectòniques o urbanístiques en l’àmbit local, i especialment en els elements
catalogats, exceptuant els de titularitat pròpia”.

Atès que el coordinador de l’àrea de Serveis Tècnics és un càrrec que ja no existeix, i que és voluntat de l’Equip de Govern, ateses les necessitats de tenir una Comissió de Patrimoni amb un funcionament més àgil i eficaç, l’Equip de Govern proposa que la Comissió estigui formada pels següents càrrecs:

 • L’ alcalde/alcaldessa, qui en presidirà la comissió
 • El regidor/a d’ Urbanisme, qui en presidirà la comissió en defecte de l’alcalde/essa
 • Un regidor a proposta dels grups municipals que no formin part de l’Equip de Govern.
 • El Cap de l’Àrea de Serveis Territorials
 • El director/a del Museu Arxiu Tomàs Balvey
 • L’arxiver municipal
 • Cinc membres nomenats pel Ple Municipal amb els coneixements sobre arqueologia, història, arquitectura, urbanisme, disseny, medi ambient que es creguin oportuns, així com un destacat coneixement i interès per la història del municipi de Cardedeu.

Atès que és voluntat del Govern Municipal que els cinc membres de la Comissió de Patrimoni, en tant que ciutadans que destaquen pel seu coneixement del patrimoni i la història local, per la seva sensibilitat respecte al mateix, per la seva experiència tècnica o arquitectònica i/o per la seva rellevància en l’estat d’opinió del municipi, siguin els senyors:

 • Sr. Miquel Comas Clusellas
 • Sr. Ricard Ginjaume Clusellas
 • Sr. Jordi Pinya Iglesias
 • Sr. Pere Safont Mas
 • Sr. Antoni Vila Carbonell

Vist l’informe jurídic favorable a l’adopció del present acord emès en data 17 de maig de 2013 per la Tècnica d’Administració General municipal.

Fonaments jurídics
Article 4.1.a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en quant a la competència reglamentaria.

Article 49 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en quant al procediment de modificació i la publicitat.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 23/05/2013, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 1 del Reglament de la Comissió de Patrimoni en el sentit que aquest quedi redactat de la següent manera:

“ARTICLE 1 - Composició de la Comissió de Patrimoni:

La Comissió de Patrimoni estarà formada i participada per:

 • L’ alcalde/alcaldessa, qui en presidirà la comissió
 • El regidor/a d’ Urbanisme, qui en presidirà la comissió en defecte de l’alcalde/essa
 • Un regidor a proposta dels grups municipals que no formin part de l’Equip de Govern.
 • El Cap de l’Àrea de Serveis Territorials
 • El director/a del Museu Arxiu Tomàs Balvey
 • L’arxiver municipal
 • Cinc membres nomenats pel Ple Municipal amb els coneixements sobre arqueologia, història, arquitectura, urbanisme, disseny, medi ambient que es creguin oportuns, així com un destacat coneixement i interès per la història del municipi de Cardedeu.

No obstant, l’Ajuntament es reserva el dret de poder convidar puntualment a terceres persones segons els temes a tractar, així com a demanar la participació de representants d’entitats ciutadanes i especialment veïnals en cas de tractar-se temes del seu interès. Tot plegat amb l’objectiu de disposar de noves opinions abans d’emetre els informes definitius.

La ratificació dels membres que composen la Comissió s’haurà d’aprovar per Ple Municipal en el termini màxim de tres mesos després de la constitució del nou govern resultant de les eleccions municipals. En cas d’alguna baixa entre els integrants durant la legislatura, serà la Junta de Govern Local qui proposarà el nom del substitut/a l’efectivitat del qual quedarà condicionada a la seva ratificació pel Ple Municipal.

La participació en la Comissió no serà remunerada en cap cas, i implicarà la incompatibilitat professional amb encàrrecs privats que suposin intervencions arquitectòniques o urbanístiques en l’àmbit local, i especialment en els elements catalogats, exceptuant els de titularitat pròpia”.

Segon.- Nomenar als següents ciutadans de Cardedeu com a membres de la Comissió de Patrimoni:

 • Sr. Miquel Comas Clusellas
 • Sr. Ricard Ginjaume Clusellas
 • Sr. Jordi Pinya Iglesias
 • Sr. Pere Safont Mas
 • Sr. Antoni Vila Carbonell

Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats, publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, penjar-la al web municipal i al taulell d’edictes de l’Ajuntament i en un diari de premsa periòdica de major difusió per a que es puguin presentar al·legacions tot indicant que, si en aquest termini no se n’han presentat, l’acord s’entendrà aprovat definitivament.

Resultat ple municipal
11
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!