2
4
Vota!

Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’Administració electrònica.

Antecedents
VIST l’avantprojecte d’Ordenança reguladora de l’administració electrònica elaborat per la Comissió d’Estudi constituïda per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 12 de març de 2012, en compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny;

Vist l’informe de l’arxiver municipal de data 15 d’abril de 2012, quant a la implementació de l’Administració electrònica.

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2013/249, de data 22 d’abril de 2013, pel qual es va crear la Comissió executiva per a l’aplicació de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Cardedeu, essent una de les funcions la de proposar ordenances sobre la matèria.

Vistes les actes de la Comissió executiva del dies 25 d’abril i 2 de maig de 2013, en relació a l’avantprojecte de l’ordenança d’administració electrònica.

Fonaments jurídics
ATÈS que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;

ATÈS que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats si fos pertinent, i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre;

ATÈS que aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

ATÈS que l’article 178.2 c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació
inicial;

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 23/05/2013, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, segons el text que s’adjunta als presents acords.

Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un mitjà de comunicació escrita de periodicitat diària i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. El text de l’ordenança es podrà consultar a les oficines municipals i a la web municipal.

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament  a la publicació.

Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!