2
3
Vota!

Aprovació del Conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona i CECOT en el projecte Reempresa.

Vist l’informe del Director del CSETC, de data 15 de maig de 2013, de conveniència i adequació del programa REEMPRESA als objectius i necessitats del teixit productiu municipal i la proposta de signatura de l’acord de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Cardedeu i CECOT per a la implantació de la reempresa a nivell local.

Atès que l’esmentat acord ha estat aprovat per la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 11/04/2013, mitjançant decret número 2728/13, i notificat a aquest Ajuntament el dia 23/04/2013, amb R.E. no 4435.

Atès que l’esmentat acord és beneficiós per a la consolidació del parc empresarial existent. Vista la valoració sobre la conveniència de la signatura de l’acord amb la Diputació de Barcelona i CECOT de data 15 de juny de 2013 en la qual es proposa la implementació de la reempresa en els termes proposats en l’informe del Director del CSETC.

 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 23/05/2013, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la signatura i el text de l’acord de col·laboració per a la implementació de la Reempresa a nivel local entre la Diputació de Barcelona, CECOT i l’Ajuntament de Cardedeu, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:

Veure acta per a més informació

Segon.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i local de la Diputació de Barcelona i al CECOT.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!