2
3
Vota!

Adhesió de l’Ajuntament al “Convenio para el Fondo Social de viviendas para afectados por deshaucios junto con el Ministerio de Economia y Competividad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Fomento, el Banco de España, Entidades Financieras y la Plataforma del tercer sector”.

Vist que el context econòmic i social actual provoca, entre d'altres, que augmentin el nombre de famílies que tenen dificultats per fer-se càrrec dels préstecs hipotecaris per a l'adquisició del seu habitatge habitual i que com a conseqüència es poden donar processos de desnonament.

Vista la creació del Fons Social d’Habitatges, propietat de les entitats de crèdit, per afectats per desnonaments en el marc del Reial decret llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris

Vist l’informe en data 19 d'abril de 2013 de la Coordinadora de Serveis Socials.

Vistes les competències atribuïdes al Ple Municipal pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 23/05/2013, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar l'Adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu al “Convenio para el Fondo Social de Viviendas para Afectados por Desahucios junto con el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Fomento, el Banco de España, Entidades Financieras y la Plataforma del Tercer Sector”.

Segon.- Notificar aquest acord a la Federación Española de Municipios y Provincias.

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!