2
4
Vota!

Modificació de l’acord d’aprovació de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal.

Atès que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, estableixen expressament la necessitat de garantir i protegir tot allò relatiu al tractament de les dades personals, llibertats públiques i drets fonamentals de les persones físiques, especialment el dret a l’honor, intimitat personal i familiar, i que l’esmentada legislació és d’aplicació a les Administracions Públiques, i per tant, també a l’Ajuntament de Cardedeu.

Atès que l’article 20 de la LOPD, disposa que la creació, modificació i supressió de fitxers només podrà realitzar-se mitjançant disposició general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent, que haurà de comprendre les dades que es contemplen a l’apartat segon de l’esmentat article.

Atès que en data 29 de novembre de 2012 es va aprovar per acord de Ple la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal i es va procedir a la publicació en butlletí oficial de l’acord, sense que s’hagués presentat cap al·legació en el període de trenta dies hàbils.

Atès que l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va presentar un seguit de consideracions al respecte de l’acord d’aprovació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de 29 de novembre de 2012, arran de les quals es va fer evident la necessitat de modificar l’acord del Ple pres per l’Ajuntament de Cardedeu.

Per últim, un cop publicada la disposició general de creació i supressió del fitxer de dades de caràcter personal, l’article 39 de la LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades.

Vist l’informe tècnic que obra a l’expedient.

 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 23/05/2013, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

Primer: Aprovar la modificació de l’acord de creació dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cardedeu, en els apartats relacionats de l’Annex 1 al 9 i 11 al 13.

Segon: Procedir a la notificació el present acord a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per tal de procedir a donar d’alta en el Registre General de Protecció de Dades els fitxers creats, i donar de baixa en el mateix registre els fitxers suprimits, en compliment del que disposa Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Tercer: Publicar aquest acord de creació i supressió de fitxers en un butlletí oficial per tal de donar compliment al que disposa l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i  exposar-lo al taulell d’edictes de la Corporació a fi que , durant un termini de trenta dies hàbils comptats a partir del següent
de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província, a fi de que, durant l’esmentat termini, qualsevol persona interessada pugui examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al·legacions en contra, que estimi oportunes i s’ajustin a dret.

Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin interposat reclamacions, es considerarà definitivament aprovar el present acord, sense necessitat d’adoptar-ne un de nou.

Veure acta per a més informació

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!