2
4
Vota!

Aprovació del conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'ensenyament de Cardedeu per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal pel curs 2011-2012.

Vist que en data 11 de gener de 2013 i no de registre d’entrada 367 el Director General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament ha fet arribar a l’Ajuntament el conveni per al sosteniment del funcionament de centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-12.

Vist que l’Article 198.2 de la Llei 12/2001, de 10 de juliol, d’Ensenyament, disposa que el Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal.

Vist que d’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, l’import que s’atorga és de 1.300,00 euros per alumne equivalent.

Vist el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya.

Vist el capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya regula els convenis de col·laboració entre administracions públiques.

Vist que la clàusula primera del conveni expressa que:

"L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Cardedeu destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei d’ensenyament, per un import de 224.900,00 euros. L’activitat que se subvenciona és l’escolarització corresponent al curs escolar 2011-2012, a raó de 1.300,00 euros per alumne equivalent, amb el límit de la capacitat autoritzada, amb el següent detall:

  • Centre 08067788 Llar d’Infants Els Daus - 82 alumnes - Import 106.600,00 €
  • Centre 08068161 Llar d’Infants Can Serra - 91 alumnes - Import 118.300,00 €

Vist que la clàusula tercera especifica entre d’altres que:

"Per al pagament de la subvenció l’Ajuntament de Cardedeu haurà de trametre a la Direcció General de Centres Públics - Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics, abans del 30 d’abril de 2013, la documentació següent:
 - Acord del ple de la Corporació local pel qual s’accepta la subvenció....”

Vist l'informe de la tècnica de Serveis Personals, de data 14 de gener de 2013.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:

Primer: Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Cardedeu per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d’Educació Infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012 que es transcriu a continuació:

(...) [Veure acta de l'ajuntament per més detall]

Segon: Acceptar la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Cardedeu de 224.900,00’-€, després de la subscripció del conveni que s’adjunta.


 

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!