1
4
Vota!

Validació de l’acord relatiu a l’aprovació de l’estudi sobre la modificació de les tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua potable, aprovat per Decret d’alcaldia de data 25/03/2013.

Antecedents
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 25 de març de 2013, no 2013/185, s’ha resolt aprovar l’estudi sobre la modificació de les tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua potable prestat en règim de concessió per Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A.

Atès que l’apartat segon de l’esmentat decret indicat que cal elevar l’acord precedent al Ple, per a què el ratifiqui en la primera sessió que es celebri.

Vist l’informe jurídic de la Tècnica d’administració general, amb el vist-i-plau del Cap de Serveis Generals, de data 10 de maig de 2013.

Fonament jurídics
Article 299 i concordants del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. Articles 2 i 3 del decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 23/05/2013, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

VALIDAR el Decret de l’Alcaldia no 2013/185, de data 25/03/2013, d’aprovació de l’estudi sobre la modificació de les tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua potable, que transcrit literalment diu:

“Decret no 2013/185
U.T.: Àrea Econòmica
DECRET D’ALCALDIA
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT:
Dictamen relatiu a la revisió de tarifes del servei de subministrament d’aigua potable al municipi de Cardedeu, en relació al procediment per la modificació de tarifes d’un Servei de competència local subjecta al règim d’autorització prèvia.

ANTECEDENTS
L’entitat Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A., actual concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a Cardedeu, va presentar en data 13/02/2013 i amb registre d’entrada 1.562, sol·licitud de revisió de tarifes del servei de subministrament d’aigua potable al municipi de Cardedeu.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2013/131, de 8 de març, es va sol·licitar a la concessionària diversa documentació justificativa i complementària a la sol·licitud inicialment presentada, la qual fou aportada en data 21/3/2013.

Vist que, per tal de valorar la proposta d’augment de tarifes del servei l’Ajuntament va contractar l’elaboració d’un estudi tècnic i, en relació al mateix, informe del Cap de Serveis Econòmics, els quals van ser emesos en data 25/3/2013 i formen part del corresponent expedient administratiu.

Atès que, dels documents analitzats i les comprovacions efectuades, tant l’estudi tècnic com l’informe esmentats  conclouen que és procedent un augment de la tarifa mitjana del servei de subministrament d’aigua potable a Cardedeu d’un 3,41%.

Atès que d’acord a l’article 3 i 7.2 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, el termini perquè el Ple expressi la seva conformitat o disconformitat amb la sol·licitud formulada per la  concessionària expira avui mateix, i el sentit del silenci administratiu és positiu en tant s’entendrà favorable a la sol·licitud presentada per la concessionària.

Valorant les repercussions que aquest fet té sobre el conjunt de la ciutadania del municipi de Cardedeu, l’Alcaldia creu oportú emetre el present dictamen en exercici de la competència que li atribueix l’article 21.1 k) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en virtut de la qual li correspon, en cas d’urgència, l’exercici de les accions administratives i la defensa de l’Ajuntament que en matèries que siguin competències del Ple, donant compte al mateix en la primera sessió que se celebri per la seva ratificació.

Vist allò que disposen els articles 249, 251 i 299 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS),  aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, quant a la consideració de les tarifes dels Serveis municipals i al procediment per a la seva revisió.

Atès allò disposat per l’article 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, i en ús de la competència que m’atribueix l’article 21.1 k) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local,

HE RESOLT
Primer.- APROVAR, d’acord amb l’informe del Cap de Serveis Econòmics emès el 25/3/2013, l’estudi sobre la modificació de les tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua potable prestat en règim de concessió per Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A., el qual conclou que escau un increment sobre la tarifa mitjana d’un 3,41%.

Segon.- ELEVAR l’acord precedent al Ple, perquè el ratifiqui en la primera sessió que se celebri.

Tercer.- NOTIFICAR a la Comissió de Preus de Catalunya d’aquesta resolució, als efectes que s’estimin oportuns d’acord amb l’art. 6.2 de la Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

Quart.- NOTIFICAR a Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. del contingut del present Decret.

Cardedeu, a 25 de març de 2013. L’alcaldessa, Calamanda Vila Borralleras. En dono fe, el secretari, Jaume Miró Herms.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!