3
3
Vota!

Proposta de resolució de l'aprovació de l'adhesió al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

Vist que l’any 1992 l’Ajuntament de Cardedeu va signar un Conveni de col·laboració amb el CPNL a través del CNL, Centre de Normalització Lingüística.

Vist que el Ple del CPNL, en reunió de 8 de maig de 2007, va aprovar que els ens locals vinculats a través del CPNL, si ho demanaven, podien incorporar-se al CPNL com a ens consorciats de manera directa.

Vist que l’ Ajuntament de Cardedeu va sol·licitar el 9 de gener de 2012 la integració al CPNL com a ens consorciat, ratificat pel ple del propi CPNL en data 12 de juny 2012.

Vist que la Tècnica d’Administració General, informa favorablement en data 18/06/2012 sobre el contingut del Conveni presentat pel Consorci per a la Normalització Lingüística.

El Ple, previ dictamen de la Comissió informativa, adopta els següents acords:

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cardedeu al Consorci per a la Normalització Lingüística per mitjà de la signatura del Conveni que literalment indica:

“REUNITS
D’una banda, la senyora Yvonne Griley i Martínez, presidenta del Consorci per a la Normalització Lingüística (des d’ara, CPNL) amb NIF Q5856172A i, d’altra banda, la senyora Calamanda Vila i Borralleras, alcaldessa de l’Ajuntament de Cardedeu (des d’ara, Ajuntament) amb CIF P0804500G..

ACTUEN
La primera, de conformitat amb la competència que li atorga l’article 14 dels Estatuts del CPNL, aprovats pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya en dates 3 i 11 d’octubre de 1988, i la segona, en virtut de la competència que li atorga l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.

MANIFESTEN

I. Que l’any 1992, l’Ajuntament de Cardedeu va signar un conveni de col·laboració amb el CPNL, tal com s’indica en el Mapa de territorial del CPNL, al capítol anomenat “Vinculació amb el Consorci” apartat d) que especifica la tipologia de vinculació a través del Centre de Normalització Lingüística (CNL).

II. Que el Ple del CPNL, en la sessió 28, feta el 8 de maig de 2007, va aprovar, a proposta del Consell d’Administració, que els ens locals vinculats a través dels CNL, si ho demanaven, podien incorporar-se al CPNL com a ens consorciats de manera directa.

III. Que l’Ajuntament, en data 9 de gener de 2012, va sol·licitar la integració de l’Ajuntament de Cardedeu al Consorci per a la Normalització Lingüística com a ens consorciat.

IV. Que el Ple del CPNL, en la sessió del 12 de juny de 2012, va ratificar la incorporació de l’Ajuntament al CPNL.

V. Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió 28 de juny de 2012,, acorda signar aquest conveni per a la integració de l’Ajuntament al CPNL.

VI. Que amb aquest conveni, l’Ajuntament completa el procés d’integració plena al CPNL, després d’haver estat vinculat a través d’un acord de col·laboració al Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental des de 1992.

VII. Que les parts proposen formalitzar les voluntats expressades en aquest conveni.

Així doncs, ambdues parts de comú acord

CONVENEN

Primer. Que l’Ajuntament s’integra en aquesta data al CPNL, de manera directa segons l’apartat c) del capítol anomenat “Vinculació amb el Consorci”, tal com s’indica en el Mapa territorial de l’ens, s’incorpora CNL del Vallès Oriental i accepta el que disposen els Estatuts del CPNL i el seu Reglament, i es compromet al seu compliment estricte.

Segon. Que, segons l’actual model de finançament, l’Ajuntament aportarà un 35% de totes les despeses originades directament per l’Oficina de Català ubicada en el seu territori, i també el percentatge afegit que li sigui imputable dels costos del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental, on és adscrit. El 65% dels costos totals els aporta la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Que l’Ajuntament, en un termini de trenta dies comptadors des de la signatura d’aquest conveni, posarà a disposició del CPNL un espai amb les condicions adequades perquè l’Oficina de Català desenvolupi les tasques que li són pròpies.

Quart. Que la integració directa al CPNL es realitza de conformitat amb l’actual mapa de centres aprovat per l’òrgan competent, sense perjudici de les modificacions que en el futur puguin produir-se un cop acomplertes les prescripcions adients.

Cinquè. Que l’Ajuntament assumeix la part que li correspon de les possibles obligacions i responsabilitats derivades del funcionament de l’Oficina de Català des del seu inici fins a la data de signatura d’aquest conveni, tant les de caràcter econòmic, laboral i administratiu, com les de qualsevol altra mena.

Sisè. Que l’Ajuntament col·laborarà amb el CPNL en tots aquells aspectes que tinguin per finalitat la normalització de la llengua catalana, i, a aquests efectes, facilitarà la tasca dels tècnics del CPNL perquè puguin fer-la efectiva de la millor manera possible en el territori de la seva competència.

Setè. Que el Consell de Centre del CNL del Vallès Oriental s’adaptarà a les incorporacions que es produeixin en tot moment, complint el que disposen els articles 22 i següents del Reglament del CPNL.

I, en senyal de conformitat, signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte.

Cardedeu, ... de .... de 2012

La presidenta del CPNL
L’alcaldessa de Cardedeu”

Segon.- Facultar a l’alcaldessa de l’Ajuntament de Cardedeu per a la signatura del Conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Tercer.- Notificar al Consorci per a la Normalització Lingüística l’adopció dels presents acords.

Quart.- Publicar l’adopció dels presents acords al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15
1
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!