2
4
Vota!

Proposta de resolució de l'aprovació de la suspensió de l'atorgament de llicències amb la finalitat d'estudiar la reforma del Pla d'Ordenació Urbanística de Cardedeu en relació als usos socioculturals i religiosos.

Atès que l’Ajuntament està treballant en la modificació de POUM relativa a l’ús sociocultural ja que aquest admet tant les activitats culturals com religioses.

Aquesta modificació consistirà en separar l’ús religiós del sociocultural, ja que d’acord amb el POUM de Cardedeu, ambdós usos es troben incorporats i regulats per l’article 130.23:

“Ús sociocultural. Comprèn les instal·lacions culturals, com museus, biblioteques, sales de conferències, sales d’art i similars, les activitats de relació social i religiosa, com poden ser els centres d’associacions, de culte i similars”.

L’intenció de la modificació és crear un nou ús, l’ús religiós que incorpori les activitats de relació religiosa com poden ser els centres de culte i similars.

El motiu de la modificació és poder regular millor les implantacions que congreguen a una afluència considerable d’usuaris i assimilar la regulació de l’ús religiós a la majoria de Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, com per exemple la Guia de referència per a l’elaboració de les normes urbanístiques del POUM. Estructura i contingut (part A) de data febrer de 2011 publicat per a la Diputació de Barcelona. En què l’ús religiós es troba diferenciat de l’ús sociocultural.

En data 11 de juny de 2012 l’arquitecte municipal ha informat favorablement l’aprovació de la suspensió de l’atorgament de noves llicències o comunicacions prèvies per a l’establiment d’usos socioculturals a tot el terme municipal on es permeti aquest ús d’acord amb l’article 130.23 del POUM de Cardedeu.

En data 11 de juny de 2012 l’assessor jurídic municipal ha informat favorablement l’aprovació de la suspensió de l’atorgament de noves llicències o comunicacions prèvies per a l’establiment d’usos socioculturals a tot el terme municipal on es permeti aquest ús d’acord amb l’article 130.23 del POUM de Cardedeu, en base als següents:

FONAMENTS DE DRET
Els següents articles del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, en el qual es manifesta:

Capítol II

Formulació i tramitació de les figures del planejament urbanístic

Secció primera

Actes preparatoris per a la formulació i la tramitació de les figures del planejament urbanístic

Article 73

Suspensió de tramitacions i de llicències
1. Els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.

3. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència els apartats 1 i 2 s'han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats gràficament. En la informació pública de l'instrument de planejament urbanístic a què es refereixen les suspensions acordades, s'ha de donar compliment al que estableix l'article 8.5.a.

Article 8
Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics

5. La ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels instruments de planejament i gestió urbanístics i, a aquests efectes:

a) En la informació pública dels instruments de planejament urbanístic, cal que, conjuntament amb el pla, s'exposi un document comprensiu dels extrems següents:

Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.

Segon. Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.

Article 74

Termini de suspensió de tramitacions i de llicències

1. Els efectes de la suspensió de tramitacions i de llicències per a àmbits determinats no poden durar més d'un any en el cas regulat per l'apartat 1 de l'article 73, o de dos anys en cas d'acumulació dels supòsits regulats pels apartats 1 i 2 de l'article 73. Si no s'ha adoptat cap acord de suspensió amb anterioritat a l'aprovació inicial de l'instrument de planejament,
la suspensió regulada per l'apartat 2 de l'article 73 pot tenir una durada màxima de dos anys.

2. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes”.

Segons l’article 101 del Decret 305/2006, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme: “101.1 Són actuacions preparatòries de la formulació del planejament les següents:

a) La suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats o instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de llicències”.

Vist l’article 102 del mateix cos legal, en el que es maifesta (entenent que les referències a l’art 71 TRLU es fan al nou article 73 TRLU, segons Llei 3/2012):

“Article 102

Suspensió de la tramitació d’instruments urbanístics i de l’atorgament de llicències

102.1 Els acords de suspensió previstos en l’article 71 de la Llei d’urbanisme han de concretar els àmbits afectats i han d’incorporar un plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, en el qual aquests es grafiaran a l’escala adequada i amb detall i claredat suficients.

102.2 Els acords de suspensió han de precisar també l’abast de les llicències i tramitacions que suspenen.

102.3 El plànol ha de restar a disposició del públic en les oficines de l’administració actuant al llarg del termini de suspensió. En el cas que l’administració actuant no sigui l’ajuntament, el plànol també s’ha de poder consultar a les oficines municipals.

102.4 Mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del què estableix l’article 71.2 de la Llei d’urbanisme, es poden tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. Terminis de suspensió de tramitacions i de llicències

103.1 Si abans d’acabar-se el termini d’un any de la suspensió potestativa prevista per l’article 71.1 de la Llei d’urbanisme, es produeix l’acord d’aprovació inicial, l’administració competent ha d’acordar la suspensió prevista en l’article 71.2 de la Llei d’urbanisme, i els seus efectes s’extingiran definitivament un cop transcorreguts dos anys des de l’inici de la vigència de l’acord de suspensió potestativa.

103.2 Si l’aprovació inicial té lloc un cop transcorregut el termini d’un any previst com a termini màxim de la suspensió que regula l’article 71.1 de la Llei d’urbanisme, la suspensió acordada amb motiu de l’aprovació inicial té la durada màxima d’un any, comptat des de la publicació de l’acord d’aprovació inicial i de suspensió.

103.3 Si amb anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa, la suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot tenir una durada màxima de dos anys. Aquest termini màxim també és aplicable als àmbits no afectats per la suspensió potestativa que resultin inclosos en l’àmbit de la suspensió acordada amb motiu de l’aprovació inicial.

103.4 Els efectes de la suspensió de tramitacions i llicències s’extingeixen:

a) Automàticament pel transcurs dels terminis màxims previstos en els apartats anteriors d’aquest article.

b) En qualsevol cas, amb l’entrada en vigor de la figura de planejament la formulació de la qual hagi donat lloc a l’acord de suspensió o, en el seu cas, amb la denegació de l’aprovació de la figura de planejament.

c) En cas que l’administració competent acordi aixecar els efectes de l’acord de suspensió, en tot o en part de l’àmbit afectat, en els casos de suspensió potestativa, així com quan s’acordi deixar sense efectes la tramitació del pla, o bé quan durant el procés de tramitació del pla urbanístic quedin sense efectes les determinacions que hagin donat lloc a  l’aplicació de la suspensió preceptiva.

103.5 Un cop extingits els efectes de la suspensió en qualsevol dels casos previstos en l’apartat anterior, no es poden acordar noves suspensions per idèntica finalitat sobre tot o part dels mateixos àmbits, fins que no hauran transcorregut tres anys des de la data d’extinció dels efectes. S’entén com a idèntica finalitat la formulació d’un instrument de
planejament que tingui els mateixos objectius que el que motivà la primera suspensió.

Article 104
Suspensió de procediments iniciats de tramitació d’instruments urbanístics o d’atorgament de llicències

104.1 Un cop adoptats els acords de suspensió previstos en l’article 71 de la Llei d’urbanisme, quan aquests constitueixin actuacions preparatòries de la formulació de plans de caràcter municipal, es produeix automàticament la interrupció dels procediments de tramitació d’instruments urbanístics o d’atorgament de llicències que ja estiguessin iniciats, i s’ha de notificar l’acord de suspensió a les persones interessades en els procediments corresponents.

104.2 Les persones que, amb anterioritat a la publicació dels acords de suspensió previstos en l’article 71 de la Llei d’urbanisme, haguessin instat la tramitació dels procediments que restin suspesos com a conseqüència d’aquests acords, tenen dret a ser indemnitzats del cost oficial dels projectes i a la devolució, si s’escau, de les taxes municipals si, un cop aprovat definitivament el pla urbanístic es constata la incompatibilitat del projecte amb les determinacions del nou pla, i sempre que el projecte no fos manifestament contrari a la ordenació urbanística vigent en el moment de la seva presentació”.

La competència per a l’aprovació correspon a l’Ajuntament (article 81 del Decret legislatiu 1/2010, d’urbanisme).

L’òrgan municipal competent per a l’aprovació és el Ple, en virtut de l’apartat c) de l’article 22 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

PRIMER.- Acordar suspendre l’atorgament de les llicències o comunicacions prèvies per a l’establiment d’usos socioculturals a tot el terme municipal de Cardedeu on es permeti aquest ús durant el termini d’un any.

SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de més difiu i al web de l’ajuntament, juntament amb el següent plànol en el qual es delimiten els àmbits subjectes a suspensió de llicències, el qual consta a l’expedient adjunt a l'informe de l'arquitecte municipal de data 11 de juny de 2012.

TERCER.- Comunicar, si, s’escau, la present resolució als interessats en l’expedient, en els termes previstos en l’article 104.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!