2
4
Vota!

Aprovació provisional de modificació puntual del POUM de Cardedeu que afecta a diferents parcel·les qualificades amb la clau 5 que a l'antic pla general de 1984 eren 3A.

D’acord amb l’article 99.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per l’article 40 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, s’ha sol·licitat informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, (en endavant CTUB) en data 20 de juny de 2011 i registre de sortida núm. 2558 amb caràcter previ a la tramitació de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal relatiu a diferents articles de les Normes Urbanístiques i dels eixos comercials, prèviament a la seva tramitació, donat que suposa una transformació dels usos anteriorment establerts pel POUM de Cardedeu, el qual té una vigència inferior a 5 anys.

En data 26 de setembre de 2011 i registre d’entrada 8773 la CTUB notifica l’acord adoptat en la sessió del 22 de setembre de 2011 de manera favorable amb les consideracions següents:

"En primer lloc, pel que fa a la introducció de la disposició transitòria quarta relativa a la legalització d’habitatges plurifamiliars, el document justifica aquesta modificació en el sentit que si bé la superfície mínima de parcel·la prevista al PGO i les condicions d’edificació preveien la construcció d’habitatges unifamiliars, el POUM va consolidar aquesta situació sense tenir en compte que per diferents circumstàncies socioeconòmiques aquests habitatges estan compartits per diferents unitats de la mateixa família pel que fa que l’ús de l’edificació existent sigui d’habitatge plurifamiliar. Tanmateix, es considera que aquesta justificació no és suficient per admetre l’increment de densitat i per tant no es pot admetre la inclusió de la disposició transitòria. En tot cas, només es podran admetre si demostren que la llicència per a ús d’habitatge plurifamiliar és anterior a l’aprovació definitiva del POUM amb el reconeixement de zona d’ordenació en illa oberta: edificació aïllada plurifamiliar, clau 4a, ja que en el POUM ja es reconeixen amb aquesta clau les edificacions construïdes legalment i que varen fer ús de la possibilitat d’implantació d’habitatges plurifamiliars."

En data 19 de maig de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar sol·licitar informe a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona previ a la tramitació de la modificació del POUM relatiu a diferents articles de les normes urbanístiques i dels eixos comercials, del POUM de Cardedeu.

La primera d’aquestes modificacions era l’introducció d’una Disposició Transitòria Quarta en el POUM relativa a la legalització d’habitatges plurifamiliars en parcel·les qualificades amb clau 5.

D’acord amb la resolució a aquesta proposta de modificació a la sessió del 22 de setembre de 2011 de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona:

"es considera que la solució aportada no és suficient per admetre un increment de densitat i que per tant només es podrà admetre si es demostra que la llicència per a habitatge unifamiliar és anterior a l’aprovació definitiva del POUM i sempre que es qualifiquin de zona d’ordenació en illa oberta: edificació aïllada plurifamiliar, clau 4a, ja que en el POUM ja es reconeixen amb aquesta clau les edificacions construïdes legalment i que varen fer ús de la possibilitat d’implantació d’habitatges plurifamiliars”.

Vist que en data 10 de maig de 2012 l’arquitecte municipal ha emès informe en el que es manifesta:

"El present document de planejament es formula per iniciativa municipal i té per objecte la creació de la disposició transitòria quarta del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (en endavant POUM) aprovat definitivament, per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) en data 31 de maig de 2007 i publicat en el DOGC, als efectes de la seva executivitat, en data 30 d’agost de 2007.

Amb el temps, amb l’execució, aplicació i gestió del POUM s’han evidenciat algunes mancances i desajustos continguts en aquest, que es pretenen esmenar amb la modificació puntual que ara es tramita.

(...)

L’objectiu d’aquesta modificació puntual és la creació de la disposició transitòria quarta de les normes urbanístiques del POUM vigent, per tal d’esmenar alguns aspectes que han generat problemes en la seva aplicació per tal de permetre divisions horitzontals i ampliacions de les edificacions existents de la clau 5, que en el Pla General de 1984 estaven
qualificades com a 3a.

(...)

De conformitat amb tot l’exposat, aquesta Modificació puntual proposa l’incorporació en el POUM vigent, d’una disposició transitòria, la DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA, que permeti la legalització dels esmentats habitatges amb un ús plurifamiliar, amb les condicions que als efectes s’especifiquen en les normes urbanístiques del present document".

Aquesta previsió no suposa un augment de la densitat d’habitatges d’aquestes parcel·les, sinó que l’objectiu únicament consisteix en reconèixer els habitatges plurifamiliars permesos pel Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1984 i l’existència dels quals es va passar per alt en el moment de redactar-se l’actual POUM vigent. Dit això, la Disposició Transitòria que aquesta modificació incorpora en el redactat del POUM únicament permetrà que les edificacions qualificades amb la clau 5, que en el Pla General de 1984 tenien la qualificació de 3a, que demostrin l’existència per qualsevol mitjà admès en dret, de 2 o més habitatges amb anterioritat a la primera aprovació inicial del POUM (21/03/2003), es podran concedir llicències de divisió horitzontal. No es considerarà que es troben en situació de volum disconforme si la conseqüència del volum disconforme és només l’ús plurifamiliar, així doncs, es podran concedir llicències de consolidació o d’augment de volum.

Vist que en data 14 de maig de 2012 l’assessor jurídic de serveis Territorials ha informat favorablement la present modificació des del punt de vista jurídic.

Atès que en data 31 de maig de 2012 s’aprovà inicialment la modificació del POUM referida.

Atès que conclòs el termini d’exposició pública i efectuades les preceptives publicacions i notificacions no consta cap al·legació a l’expedient de la present modificació i per tant la proposta de modificació puntual no ha sofert cap canvi des de l’aprovació inicial.

Atès que en data 9 de novembre de 2012 l’assessor jurídic ha emès informe favorable respecte de la present aprovació provisional de modificació de POUM.

Atès que l’aprovació INICIAL, de dita modificació, presentada al Ple municipal del dia 31 de maig de 2012, el sentit de la votació va ser de 12 vots a favor i 5 abstencions, quedant aprovada per majoria absoluta.

Atès que l’aprovació PROVISIONAL, de dita modificació, presentada al Ple municipal del dia 29 de novembre de 2012, el sentit de la votació va ser 8 vots a favor i 8 abstencions i la proposta no va ser aprovada per no haver assolit la majoria absoluta de vots necessària per a la seva aprovació.

En conseqüència es presenta a aquest Ple municipal la mateixa proposta presentada a la sessió plenària del dia 29 de novembre de 2012.

Per tot això el Ple Municipal acorda:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbana municipal de Cardedeu que afecta a diferents parcel·les qualificades amb la Clau 5 que a l’antic Pla General de 1984 eren 3 A.

SEGON.- Remetre el projecte de revisió del Pla d’ordenació urbanística municipal a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona als efectes de la seva aprovació definitiva

Resultat ple municipal
9
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!