1
4
Vota!

Aprovació de l'expedient de contractació i la licitació de la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.

Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 11 de juny de 2012, es va iniciar l’expedient per a la contractació de la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.

Vistos els informes del Cap de Serveis generals, de data 11 de juliol de 2012.

Vist l’informe d’Intervenció, de data 19 de juliol de 2012.

Atès allò que determina l’art. 109 i concordants del reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, proposo a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents ACORDS

Primer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que hauran de regir l’adjudicació de la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment obert per a la contractació de l’esmentada gestió del servei públic.

Tercer.- Autoritzar una despesa de 4.480.754,27 €, IVA exclòs, el qual incorpora la prestació del servei i les possibles pròrrogues, més la despesa que correspongui en aplicació del tipus vigent en el moment de la seva adjudicació, com a preu màxim de licitació, que correspon a l’import de 560.094,28 €/ anuals) IVA exclòs, anuals.

Quart.- Facultar a l’Alcaldessa o membre de la Corporació en qui delegui per a la tramitació i execució del present acord.

Cinquè.- Autoritzar al/la Secretari/a, Interventor/a i al Coordinador General de la Corporació, per a que, de forma indistinta, puguin procedir a la reclamació de la documentació al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el que preveu l’article 151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre i en totes aquelles licitacions en la qual sigui competent el Ple de la Corporació, de conformitat amb la DA 2a. De l’esmentat cos legal.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
2
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!