2
4
Vota!

Nomenament de representant de l'Ajuntament de Cardedeu a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.

Atès que en sessió plenària de data 28 de febrer de 2012, es va nomenar com a representant de l’Ajuntament a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona a la Sra. Ma CARME MALLORQUES PONT.

Atès que per Decret d’alcaldia de data 29 de març de 2012, es va delegar a la Regidora Sra. MARIA MAGDALENA DE LA MAZA PEIRÓ, la titularitat i funcions de gestió de diferents regidories, essent una d’elles la de Salut Pública i Consum.

D’acord amb el que determina l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim local de les entitats local (Reial Decret 258/1986 de 28 de novembre).

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, proposo a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents ACORDS

Primer.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Cardedeu a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona a la Sra. Maria Magdalena de la Maza Peiró.

Segon.- Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis de Salut i Consum de la Diputació de Barcelona.

0 Opinions
Resultat ple municipal
12
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!