2
3
Vota!

Aprovació de l'informe relatiu a la revisió de les tarifes del servei municipal d'abastament d'aigua potable a Cardedeu..

L’entitat Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A., actual concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a Cardedeu, va presentar en data 31 d’octubre de 2011 la corresponent sol·licitud de revisió de les tarifes del servei esmentat, actualment vigents i que van ser aprovades l’any 2010, i en el qual es proposa un increment de tarifa mitjana d’un 31,55 %.

En data 27 de gener de 2012 es va sol·licitar a l’entitat diversa documentació justificativa i complementària de la sol·licitud inicialment presentada, la qual fou aportada per la concessionària en data 10 de febrer de 2012.

Tanmateix, i fruit de les reunions mantingudes, en data 21 de maig de 2012, l’entitat concessionària va aportar més documentació complementària.

Vist l’estudi tècnic emès pels tècnics contractats per l’Ajuntament, de data 10 de juliol de 2012 i l’informe del Cap de serveis Econòmics, de data 13 de juliol de 2012, i que consten a l’expedient, relatiu a la proposta d’augment de les tarifes del servei, i en el que conclouen que és procedent un augment de la tarifa mitjana del servei de subministrament d’aigua potable a Cardedeu, d’un 2,99 % d’acord amb les dades que consten en l’esmentat estudi.

Vist allò que disposen els articles 249, 251 i 299 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, quant a la consideració de les tarifes dels serveis municipals, i al procediment per a la seva revisió.

Vist allò que disposa l’article 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, i en concret al procediment per la implantació i modificació de tarifes dels serveis de competència local,  subjectes al règim d’autorització prèvia.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, proposo a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents ACORDS

Primer.- Aprovar, d’acord amb el document adjunt, l’informe sobre la modificació de les tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua potable, prestat en règim de concessió per Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A., el qual suposa un increment sobre la tarifa mitjana d’un 2,99 %.

Segon.- Elevar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya per a l’autorització d’aquestes tarifes.

Tercer.- Notificar aquest acord a Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A., als efectes corresponents.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!