2
4
Vota!

Aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal del Museu Arxiu Tomàs Balvey.

El Ple de la corporació va aprovar de forma definitiva en la seva sessió de data 19 de gener de 1996 la constitució i els estatuts del Patronat Municipal del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella (en endavant PMM), com a ens instrumental depenent de la Corporació però amb personalitat jurídica i patrimoni propis, per a la gestió de directa de
serveis de competència municipal destinats a la conservació, recerca i difusió del patrimoni cultural de Cardedeu en sentit ampli, i d’acord als principis continguts a la Llei de Museus 17/1990, de 2 de novembre, de la Llei d’Arxius 5/1985, de 26 d’abril, modificada per la Llei 8/1989, de 5 de juny (Legislació vigent en aquell moment).

Vist que en l’actual marc conjuntural socio-econòmic és considera recomanable treballar en la línia de racionalitzar les estructures de l’administració pública en general.

Vist que en aquesta línia la Generalitat de Catalunya va establir en el seu Decret 4/2010, de 3 d’agost diverses mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic, essent els arguments fets servir en aquell Decret d’aplicació a l’Ajuntament de Cardedeu.

Vist que la dissolució del PMM forma part d’un anàlisi més ampli de l’estructura de l’Ajuntament amb la finalitat de racionalitzar i millorar l’eficiència analitzant la integració dels vigents organismes autònoms en organitzacions especials sense personalitat jurídica pròpia que tot garantint una gestió especialitzada, mantingui la viabilitat econòmica i eviti
duplicitats funcionals.

Vist allò establert en el Capítol IX (articles del 31 al 34) de l’Estatut del PMM respecte de la seva dissolució.

Atès l’informe de la Directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella de data 6 de setembre de 2012.

Atès allò establert en l’article 163 i concordants, del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, respecte de la supressió dels serveis locals.

Atès que és competència del Ple de la Corporació, l’aprovació de la forma de gestió de l’organització especial d’acord amb el que estableix l’art. 22.2.f) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar inicialment la DISSOLUCIÓ del PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU ARXIU TOMÀS BALVEY I CASAL DE CULTURA DR. DAURELLA (PMM), com a organització especial amb personalitat jurídica i patrimoni propis, per a la prestació del servei públic de gestió de l’activitat municipal relativa a la conservació, recerca i difusió del patrimoni cultural de Cardedeu i aprovar, així mateix, les seves normes reguladores (Estatuts).

SEGON.- Aprovar la SUBROGACIÓ DEL PERSONAL DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU a la plantilla de l’Ajuntament de Cardedeu amb les mateixes condicions que tenen ara.

TERCER.- Aprovar inicialment el CANVI DE FORMA DE GESTIÓ del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella (de gestió directa mitjançant organització especial a gestió directa mitjançant organització ordinària).

QUART.- Aprovar la CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ASSESSORA DEL MUSEU i dels seus Estatuts on s’incorporen les mateixes pautes que es contemplen en els actuals estatuts, fent aquesta comissió més incidència en els temes relacionats en l’àmbit dels turisme i de la història local.

CINQUÈ.- Respectar els compromisos adquirit amb el CONVENI SIGNAT, D’ACCEPTACIÓ DE LES COL·LECCIONS, AMB EL SR. TOMÀS BALVEY I BAS; i les adquirides amb el CONVENI SIGNAT PEL SR. SANTIAGO DAURELLA, de donació de l’edifici on actualment està ubicat el Museu Arxiu Tomàs Balvey i casal Dr. Daurella.

SISÈ.- Fer el corresponent INVENTARI del patrimoni del Patronat , d’allò que no estigui inventariat, per part de l’Ajuntament.

SETÈ.- Exposar a informació pública l’expedient per un període de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent a la seva publicació en el BOP, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les al·legacions que estimin pertinents. En el supòsit que no es presentin al·legacions en el termini d'informació publica, s'entendrà aprovat
definitivament l'esmentat acord.

VUITÈ.- Facultar àmpliament i expressament a la Presidència de la Corporació per a l’adopció de quantes resolucions i la subscripció de quants documents resultin necessaris per a la formalització i l’execució dels presents acords.

NOVÈ.- Aprovar que aquests acords tinguin eficàcia a partir del dia 1 de gener de 2013.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
4
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!