2
3
Vota!

Aprovació de la modificació de l'article 80 de l'ordenança reguladora de la via pública.

Vist l’informe de l’Inspector d’obres de Cardedeu de 26 de novembre de 2012 en el que es proposa la modificació de l’ordenança de la via pública de Cardedeu relativa a alguns aspectes de la correcta reposició de voreres i calçades, així com de retorns de les fiances.

Vist el Decret d’alcaldia de 27 de novembre de 2012 pel que s’inicia l’expedient de modificació de l’ordenança de la via pública de Cardedeu relativa a alguns aspectes de la correcta reposició de voreres i calçades, així com de retorns de les fiances i pel que es constitueix una Comissió d’estudi per a l’elaboració d’una proposta de Ple a tals efectes.

Vist l’informe de Secretaria de data 28 de novembre de 2012 en el que s’informa sobre el procediment corresponent a la tramitació de les modificacions de les ordenances municipals.

Vista la valoració sobre la conveniència de la la modificació de l’aricle 80 de l’Ordenança reguladora de la via pública del terme municipal de Cardedeu, elaborada per la Comissió d’Estudi constituïda per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 27 de novembre de 2012, en compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, en la qual es proposa la modificació de l’ordenança referida en els termes proposats en l’informe de l’inspector d’obres municipal de data 26 de novembre de 2012, els quals són, transcrits literalment, els següents:

[Veure detalls de la modificació a l'acta publicada a la web de l'ajuntament]
 

Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!