0
0
Vota!

Moció per una política d'habitatge amb perspectiva juvenil, que presenta el grup municipal.

Fa unes setmanes, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei per regular el preu dels lloguers. Ara bé, no pas sense controvèrsia, degut a la diversitat de punts de vista que hi ha sobre la qüestió, i és un que no és un tema menor si tenim en compte l’augment de la demanda d’habitatge de lloguer i el seu preu, i la caiguda generalitzada de poder salarial d’aquests anys.

Al Vallès Oriental, on ens trobem pressionats per Barcelona i la seva Àrea Metropolitana, el tema no passa desapercebut. Als joves, a més, aquest problema ens afecta de ple a l’hora de marxar de casa els pares. De fet, a tot Catalunya el 76,2% dels joves no es pot emancipar per l’elevat preu dels lloguers i la manca d’una situació laboral òptima i estable. En aquest sentit, la regulació del preu dels lloguers aprovada fa unes setmanes pel Parlament es pot entendre com una solució d’urgència  vinculada a la situació d’emergència habitacional existent, tal com ha plantejat el grup parlamentari de Junts per Catalunya, però en cap cas pot suposar el tancament d’aquesta carpeta.

Segons l’Enquesta d’Estructura Salarial (Idescat 2017), entre 2008 i 2017, els joves han patit una variació negativa del salari brut anual nominal, sent l’únic col·lectiu generacional que ha empitjorat la seva capacitat salarial i les condicions laborals amb les que treballa. Concretament, un jove de 25 anys ingressa un 10% menys que al 2008, i un de 30 anys un 5,4% menys; i si comparem els resultats entre generacions, podrem observar con en alguns casos la variació nominal del salari brut anual entre un jove i un adult s’ha incrementat fins a un 20% de diferència.

A aquesta pèrdua de poder salarial, li hem de sumar la tendència a l’alça dels preus del mercat de l’habitatge que s’ha produït en els últims dotze anys, i que ja ha arribat a nivells del 2008. Les caues d’aquesta situació poden tenir múltiples explicacions. En termes generals, s’ha produït un increment de la demanda d’habitatge i de la disposició a pagar per aquest
bé. En un sentit demogràfic, la gran majoria de la població catalana es troba per sobre dels 35 anys, i representen el gran gruix de la demanda del mercat de l’habitatge que ha vist incrementat el seu poder salarial des de 2008, i des d’aquesta perspectiva, la seva disposició a pagar per un habitatge és superior.

Aquesta situació provoca un context preocupant i dramàtic per a la població jove de Catalunya, ja que la gran majoria no es pot emancipar ni accedir a un habitatge fins passats els 30 anys, és a dir, sense poder-ho fer sent persona jove segons la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.

Certament, les possibles solucions a aquesta problemàtica no són senzilles d’abordar ni àgils d’executar, perquè la raó de fons rau en problemes estructurals; i val a dir que, des de la Joventut Nacionalista de Catalunya, considerem que la millor política d’habitatge és aquella que té la capacitat d’apoderar als joves a través de l’ocupació de qualitat i l’emancipació
econòmica. Però convé subratllar que les Administracions Públiques tenen prou capacitat per a iniciar un canvi i promoure un augment de l’oferta d’habitatge i/o adoptar eines per incidir en els preus.

És per això que els joves demanem una solució definitiva que ens permeti emancipar-nos. I una solució definitiva el problema del preu dels lloguers passa per un nou Pla Nacional de l’Habitatge que permeti realitzar canvis estructurals en l’accés a l’habitatge. Aquest Pla Nacional hauria d’incloure 4 mesures clau:

  • Més parc d’habitatge públic.
  • Més tanteig i retracte.
  • Més col·laboració público-privada.
  • Més ajudes al lloguer, entre les quals, subvencions d’emancipació juvenil.

Evidentment, però, també ens preocupa que aquest tema s’abordi amb criteris sostenibles, encara més si ens fixem en les trames urbanes ja molt denses de molts municipis de la comarca. En aquest sentit, pensem que cal seguir el camí que s’ha seguit ja en alguns casos, convertint locals comercials en desús o antigues plantes industrials abandonades en noves zones residencials, abans d’afectar més zones verdes per construir nous habitatges.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Junts per Cardedeu a l’Ajuntament de Cardedeu, d’acord amb la Joventut Nacionalista de Catalunya al Vallès Oriental, proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a liderar una estratègia compartida amb ajuntaments i diputacions de Catalunya per incrementar el parc d’habitatge públic dotacional a través del dret a tanteig i retracte.

SEGON.- Sol·licitar als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados iniciar els tràmits parlamentari per modificar legislativament el mandat públic que regula la SAREB amb l’objectiu que aquesta entitat financera cedeixi a la Generalitat de Catalunya l’ús dels habitatges que disposa a Catalunya per destinar-los a un lloguer jove.

TERCER.- L’Ajuntament de Cardedeu estudiarà la viabilitat de dissenyar i implementar una campanya d’ajudes al lloguer específica pel públic jove.

QUART.- Comunicar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados i a la Joventut Nacionalista de Catalunya Vallès Oriental com a impulsora de la present moció (jncvor@gmail.com)

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
1
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!