0
0
Vota!

Aprovació adhesió a l’Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta .

ANTECEDENTS
Amb la finalitat de promoure i difondre el model de recollida selectiva anomenat “Porta a porta” en l’àmbit de la gestió dels residus a Catalunya, promoure l’intercanvi d’experiències i millorar la capacitat d’incidència en l’àmbit supramunicipal, diversos municipis i entitats municipals s’han constituït en l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta, segons Estatuts que consten a l’expedient i que es descriuen a sota en un annex.

Atès que el Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2019-2023 o Pla de Mandat, document on l'Ajuntament de Cardedeu estableix les prioritats per al seu mandat, té com a objectiu estratègic la implantació de la recollida de residus mitjançant el sistema de recollida selectiva porta a porta.

Vist l’informe de la tècnica de Serveis municipals, en què informa favorablement l’adhesió de Cardedeu a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida selectiva porta a porta.

Vist que l'Associació de Municipis Catalans per la recollida selectiva porta a porta es regeix pels seus Estatuts, que van ser aprovats per unanimitat a l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 23 de juliol de 2018.

Atès que l'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada proposat no suposa l'obligació d'efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres, podent optar l'Ajuntament per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.

Vist l’informe preceptiu del secretari de la corporació de data 9 d’octubre de 2020.

FONAMENTS JURÍDICS
Vist l'article 133.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Vist que aquest sistema es basa en l'article 207 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, on es regula les centrals de contractació.

Vist que la competència per adoptar l'acord precedent correspon al Ple, d'acord amb l'article 47.2 g) la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Proposo al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva “porta a porta”, que es constitueix amb la finalitat de promoure i difondre en l’àmbit de la gestió de residus a Catalunya el model de recollida selectiva anomenat “Porta a porta”, promoure l’intercanvi d’experiències i millorar la capacitat d’incidència en l’àmbit supramunicipal.

Segon- Aprovar els estatuts que regulen el règim de funcionament de l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta, pels quals s’ha de regir aquesta Associació i que es descriuen a sota en un annex.

Tercer.- Nomenar representant del municipi de Cardedeu en l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta, a la regidora de Medi Ambient, Sra. Verònica Vidal Oltra.

Quart.- Aprovar la proposta d'autorització i disposició o compromís de despesa per a l’adhesió a l'Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta, per l’import de 200,00 euros/any, de conformitat amb l’aplicació pressupostària 2020 14 16210 22799 i la reserva de crèdit 220200008455.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta.

Sisè.- Autoritzar a l’alcalde president, Sr. Enric Olivé Manté,

0 Opinions
Resultat ple municipal
13
3
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!