0
0
Vota!

Constitució de l'Associació de municipis i entitats per a l'energia pública (AMEP) i aprovació dels seus estatuts.

En data 20 de juliol de 2020 va ser presentat el Protocol. I la seva addenda, signat per una cinquantena de
municipis i entitats, relatiu a mesures d’impuls de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública, que té per objecte regular el marc de col·laboració entre els ajuntaments, per impulsar mesures per a difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible.

Els treballs que s’han realitzat de forma conjunta per part dels ens locals signats de l’esmentat protocol han permès verificar que la constitució d’un ens associatiu permetrà disposar d'una figura de funcionament àgil i senzill a la vegada que idònia per assolir els objectius que es persegueixen.

Aquesta treballs també han donat com a resultat l’elaboració d’una proposta d’estatuts pels quals es regirà l’esmentada associació.

Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que preveu tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional cinquena, com el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els seus articles 133 a 136, així com pel que preveu la regulació en matèria d’associacions contemplada en el Títol III del Codi Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones jurídiques i, supletòriament, per la legislació estatal en matèria d’associacions.

Vista la proposta d’Estatuts de l’associació que s’acompanya, l’informe emès per l’Enginyer tècnic municipal i el Cap de territori, de data 9 de setembre de 2020, i els informes preceptius de la Secretaria General, de data 8 de setembre de 2020, i la Intervenció General, de data 9 d’octubre de 2020.

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- CONSTITUIR, juntament amb altres ajuntaments i entitats, l'Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), amb la finalitat de difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i sostenible.

SEGON.- APROVAR els Estatuts pels quals s'ha de regir l'Associació, i que figuren en Annex als presents acords.

TERCER.- DESIGNAR com a representant de l'Ajuntament a l'Assemblea General de l'associació al Regidor, amb competències delegades en matèria de Transició energètica, Sr. Ramon Arribar Quintana.

QUART.- FACULTAR indistintament l'Il.lm. Sr. Enric Olivé Manté, Alcalde-President de la Corporació, i al Sr. Ramon Arribas Quintana, Regidor de Transició energètica, perquè subscriguin tots els documents que siguin necessaris, inclosos els de rectificació i subsanació, per fer efectius els acords precedents.

CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la resta de municipis constituents.
 

[Veure estatuts en el document original publicat per l'ajuntament]

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!