0
0
Vota!

Acord de modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional).

EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.

L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les  Hisendes Locals.

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, i previ dictamen de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels següents

A C O R D S

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós que figura a l’Annex:

Orden. Fiscal núm. 1 Art. 5 i 15 Impost sobre béns immobles
Orden. Fiscal núm. 6 Art. 5 i annex Taxa prest. Servei gestió residus municipals
Orden. Fiscal núm. 24 Art. 6 Taxa per la utilització privativa de les dependències
municipals i Serveis complementaris

Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’exposició pública d’aquests acords provisionals.

Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i publicar en el web municipal aquests acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart. Publicar, així mateix, en un diari de màxima difusió de la província, l’anunci d’exposició pública dels acords d’aprovació provisional i modificació de les Ordenances Fiscals.

Cinquè. Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals, així com el seu text refós, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el web municipal. L’endemà de la publicació dels acords definitius entrarà en vigor les Ordenances Fiscals que es modifiquen i mantindran la seva vigència fins que no se n’acordi de nou la  modificació.”

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!