0
0
Vota!

Aprovació del Compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2019.

Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en sessió de 23 de juliol de 2020, el Compte General, amb el dictamen de dita Comissió, es va exposar al públic, mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 31 de juliol de 2020 i al tauler d’edictes de la Corporació, per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals i vuit més els interessats van poder presentar-hi reclamacions, objeccions o observacions.

Atès que durant aquest termini no es va presentar cap reclamació.

Vist el que disposen els articles 212.4 i 5 i 223.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes; 22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el 52.2 f) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2019, quines magnituds són les següents segons l’informe de l’interventor de data 30 de juny de 2020:

[Veure document original per més informació]

SEGON.- Remetre el Compte General corresponent a l’exercici 2019 a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes, tal com s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda.

0 Opinions
Resultat ple municipal
12
3
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!