0
0
Vota!

Aprovació inicial modificació núm. 23 POUM.

ANTECEDENTS
Vist que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 28 de setembre de 2006 i acordada la seva publicació a l’efecte d’executivitat en sessió de data 31 de maig de 2007, (Text Refós publicat al DOGC en data 30 d’agost de 2007, núm. 4958), amb posteriors modificacions puntuals.

Vist que la iniciativa de la present modificació del POUM de Cardedeu prové de l’Ajuntament de Cardedeu, amb la finalitat de promoure la tramitació d’un conjunt de modificacions puntuals de les Normes Urbanístiques (NNUU) del POUM, en concret l’estudi de l’estat actual d’ús de les plantes baixes dels antics eixos desclassificats i possibilitat d’encabir-hi  habitatge de protecció oficial.

Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2019 es va adjudicar al Sr. Victor Gurri Sala, amb NIF. 36905568K (arquitecte col·legiat al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya amb el número 7681-3), el contracte menor de serveis per la redacció de la modificació puntual de diferents articles de la normativa urbanística del POUM.

Vist que la present modificació del POUM de Cardedeu fou informada prèviament a la Comissió informativa de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de data 7 de juliol de 2020.

Vist que l’expedient consta certificat del Secretari de la Corporació, de data 17 d’agost de 2020, relatiu a la publicació del 6 de juliol al 27 de juliol de 2020, de la consulta pública prèvia en relació a la redacció de l’estudi de l’estat actual d’ús de les plantes baixes dels antics eixos desclassificats i possibilitat d’encabir-hi habitatge de protecció oficial, sense que la Corporació tingui constància de la presentació de cap notificació.

Vist que en data 7 de setembre de 2020, (RE 9496), l’adjudicatari va presentar la documentació objecte del contracte referit anteriorment.

Atès que, d’acord amb l’informe tècnic de data 8 de setembre de 2020, l’objectiu de la modificació és l’esclariment de determinats aspectes de la normativa, la incorporació de la possibilitat de canvi d’ús de baixos comercials situats en antics eixos comercials desclassificats per a habitatge protegit, la incorporació de la possibilitat de la instal·lació de plaques solars,
la vinculació de l’ús del sòl en cas de divisió horitzontal de masies en sòl no urbanitzable, i l’ampliació d’usos al mercat municipal.

Aquesta modificació de diferents articles es concreta en els següents aspectes:

Mod.1. Article 65.1.a. Obres autoritzables en volum disconforme.

Es tracta d‘augmentar la concreció de les obres autoritzables en el edificis en situació de volum disconforme, especificades a l’article 65.1.a de les NNUU, afegint-hi les obres de reforma, consolidació i rehabilitació. S’indica així mateix que les actuacions de gran rehabilitació comporten l’adequació de les edificacions als paràmetres i usos establerts a la normativa vigent.

Mod.2. Articles 79.2/80.2. Façana mínima, amplada mínima i forma i grandària de la parcel·la.

S’introdueix la definició d’aquests paràmetres urbanístics en el sistema d’ordenació segon alineació de vial i en el d’edificació aïllada.

Mod.3. Articles 89.4 i 89.5. Ràfecs.
Es determina que els ràfecs de les edificacions del sistema d’ordenació en edificació aïllada que superen els 0,45 m computen als efectes de l’ocupació màxima de la parcel·la.

Mod.4. Articles 95.1 a 95.5. Control bioclimàtic i estalvi energètic.
S’estableix una nova regulació per a la ventilació dels habitatges passants i s’introdueixen alguns canvis puntuals en el redactat d’aquests articles de la normativa.

Mod.5. Article 95.7. Espais de reserva per a bicicletes.
Es regula d’una forma més detallada que a l’actual normativa la reserva d’espais per a bicicletes en els edificis d’habitatges i s’introdueix, així mateix, la regulació d’aquesta reserva en el cas d’altres usos.

Mod.6. Article 101.3.b. Piscines, baranes i altres construccions als edificis acabats en terrat.
Es regula l’alçada de les baranes, instal·lació de piscines, badalots i altres construccions en els edificis del sistema d’ordenació segons alineació de vial acabats amb terrat.

Mod.7. Articles 105.5 i 213.12. Ús d’habitatge en planta baixa i ocupació de l’interior de l’illa a l’ordenació segons alineació de vial.

S’introdueixen canvis en la regulació de les construccions en planta baixa a l’interior de l’illa (patis de parcel·la) en el sistema d’ordenació segons alineació de vial. Es permet, amb determinades condicions, l’ús d’habitatge en planta baixa i dins de la profunditat edificable de l’edifici, quan es construeix en el pati de parcel·la. En el cas de la zona de casc antic es
modifiquen els percentatges màxims d’ocupació del pati de parcel·la en els casos que l’edificabilitat en planta baixa estigui expressament indicada en els plànols d’ordenació i en els casos que no s’indiqui.

Mod.8. Article 110. Regulació dels dipòsits pluvials.
S’afegeix un nou criteri per a la regulació de la implantació de dipòsits pluvials soterrats a l’ordenació en edificació aïllada.

Mod.9. Article 111.3. Concepte de planta baixa a l’edificació aïllada.
S’estableix una nova definició de la planta baixa dels edificis a la zona d’ordenació en edificació aïllada als efectes de la seu ús com a referència per al càlcul de l’alçada reguladora màxima.

Mod.10. Article 113. Regulació i definició de les pèrgoles i barbacoes (article vinculat 110)
Es regulen i defineixen els diferents tipus de pèrgoles i barbacoes en els sistema d’ordenació en edificació aïllada.
Mod.11. Articles 114 i altres. Regulació de les tanques.

S’estableix una nova regulació de les tanques de parcel·la en tot els sistemes d’ordenació, evitant la dispersió actual de casos, particularment a les diferents subzones de la zona d’ordenació en edificació aïllada.

Mod.12. Articles 147.2, 148, 149, 150 i 151. Requisits funcionals dels habitatges.
S’adequa aquest articulat a l’actual normativa de condicions mínimes d’habitabilitat.

Mod.13. Article 153. Definició d’ús comercial i de superfície de venda.
Referències a la normativa actual que regula els establiments comercials. S’adequa la normativa referent a l’ús comercial a la legislació vigent que regula els establiments comercials.

Mod.14. Articles 151 i 152. Habitatges a les plantes baixes dels edificis confrontants amb els antics eixos comercials amb densitat esgotada (articles vinculats 106/156). S’adjunta treball de camp i documentació gràfica.

Es suprimeix la regulació establerta per l’actual article 151, ja que es redundant amb la normativa vigent referida a les condicions mínimes d’habitabilitat, l’actual article 152 passar a ser l’article 151, amb l’especificació que solament es refereix a les escales d’ús comunitari, i la modificació referida als eixos comercials desclassificats s’inclou en el nou redactat de l’article 152.

Es regula la possibilitat d’incrementar la densitat d’habitatges en els edificis confrontats amb antics eixos comercials que la tenen esgotada mitjançant la transformació dels locals de les plantes baixes en habitatges de protecció pública. Aquesta modificació s’acompanya d’un estudi per determinar els edificis en que seria aplicable aquesta modificació així com de documentació gràfica per fonamentar-la.

Mod.15. Article 159. Provisió d’aparcament, cas HPP i motius d’exoneració.
S’introdueixen alguns canvis a la normativa de provisió d’aparcament establint excepcions tant per als habitatges en planta baixa que s’acollin a la modificació número 14 (plantes baixes als antics eixos comercials) com per a determinades promocions públiques d’habitatge protegit.

Mod.16. Articles 160.1, 160.9 i 160.12. Aparcaments, actualització de la normativa, ventilació i il·luminació.
S’actualitza en alguns aspectes la normativa que regula els aparcaments i s’estableix una major concreció pel que fa a les disposicions que fan referència a la seva ventilació i il·luminació. Es determina, indicant el procediment per al seu càlcul, la superfície útil mínima de la totalitat de l’espai destinat a aparcament, inclosos accessos, passadissos i rampes, que serà de 20 m2 per cada plaça

Mod.17. Articles 190.4 i 190.5. Flexibilització dels paviments durs a L1.
S’incrementa el percentatge per a la implantació de paviments durs en els espais lliures urbans (clau L1).

Mod.18. Articles 213.3 i 213.6. Clau 1c, volums existents.
S’introdueix una precisió en aquest article referent a que la profunditat edificable o el nombre de plantes a considerar en els edificis de la zona de casc antic son les que corresponen al moment de l’aprovació inicial del POUM. Al mateix temps, es suprimeix la referència que es fa en els apartats modificats de l’article en relació a la no consideració com a volum disconforme dels edificis amb la profunditat edificable i/o el nombre de plantes excedits respecte als actualment permesos pel POUM.

Mod.19. Article 215.8. Clau 1c: captadors solars integrats a l’edifici.
Es modifica l’article referent als captadors solars integrats a l’edifici a la zona d’ordenació segons alineació de vial modificant la distància mínima a façanes i mitgeres d’aquestes instal·lacions i fent una referència expressa als edificis catalogats en el “Pla especial del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu”.

Mod.20. Articles 233 i 235. Clau 4b, densitat, tipologia edificatòria, separació de les edificacions, condicions d’ús.
S’introdueixen alguns canvis en els articles 233 i 235 que regulen, respectivament les condicions d’edificació i les condicions d’ús a la zona d’ordenació en illa oberta: cases en filera (clau 4B).

Mod.21. Article 240. Condicions particulars d’edificació a les subzones de la clau 5 (construccions auxiliars i altres). S’inclou estudi particularitzat a la subzona 5c-2 (La Serreta).
S’introdueixen alguns canvis, amb l’objecte de simplificar i evitar redundàncies, a la regulació de les subzones de la clau 5, zona d’edificació aïllada unifamiliar, procedents de planejament derivat aprovat abans de la vigència de l’actual POUM, particularment en tot allò referent a les construccions auxiliars. S’inclou amb aquesta modificació un estudi particularitzat per a la subzona 5c-2 (La Serreta), atès que s’ha detectat una disfunció en el trasllat de la normativa del Pla parcial que la  regulava al POUM que motiva que la parcel·lació existent no es correspongui amb els actuals paràmetres urbanístics que la regulen.

Mod.22. Article 307. Condicions de parcel·lació i divisió horitzontal en el SNU.
S’introdueix un punt afegit a l’article 307.2.1) especificant que en cas de divisió horitzontal caldrà fer constar la inscripció registral del deure de manteniment solidari de la finca. Aquest segon apartat de l’article, concretament el seu punt 2.1) fa referència a les condicions particulars d’ordenació per a les edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases rurals.

Mod.23. Article 254. Zona de dotacions i serveis. Abastament i elaboració de productes alimentaris en el mercat.
Es modifica l’article 254 introduint algunes esmenes del redactat i especificant expressament que queden incloses dins de les àrees urbanes destinades a dotacions i serveis de caràcter privat, clau 8, les d’abastament i elaboració de productes alimentaris, integrades en aquest cas en un edifici destinat exclusivament a aquesta finalitat, com és el cas d’un mercat.

Mod.24. Article 115. Adaptació i moviments de terres al tipus d’ordenació aïllada.
Es modifica l’apartat 2n de l’article 115 referit a l’adaptació i moviments de terres al tipus d’ordenació aïllada per tal d’introduir, en el seu punt a), una especificació de la distància als llindars amb les finques veïnes de les plataformes d’anivellament del terreny.

Atès què en data 8 de setembre de 2020, els serveis tècnics municipals van emetre informe favorable respecte de la present modificació del POUM de Cardedeu.

NORMATIVA APLICABLE:

 • Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (TRLS)
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC)
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU)
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP)
 • Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL)

FONAMENTS DE DRET:
La present modificació del POUM dóna compliment a l’article 5.1 del POUM de Cardedeu on es regula la modificació, i que disposa el següent:

“En qualsevol moment es podran modificar de forma puntual els diferents elements i determinacions del Pla d’ordenació, tot mantenint la coherència entre previsions i ordenació i de manera que no impliqui un supòsit de la seva Revisió global.”

La present proposta de modificació del POUM justifica la necessitat de la iniciativa, així com la seva oportunitat i  conveniència, de conformitat amb l’article 97.1 TRLUC.

En la present proposta de modificació del POUM es dona compliment a l’article 118 RLU, referent a les determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic.

La present proposta de modificació del POUM no suposa un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels usos.

La present proposta de modificació no altera la classificació de sòl no urbanitzable ni n’altera la qualificació, i per tant no és necessari sotmetre-la a avaluació ambiental, d’acord amb l’art. 7.1.c de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

La present proposta de modificació no comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, o per tant no és necessari sotmetre-la a estudi d’avaluació de la mobilitat generada, d’acord amb l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

La modificació puntual del POUM es redacta a l’empara de l’article 57 i d’acord amb la documentació exigida per l’article 59 TRLUC.

L’article 96 TRLUC estableix que la modificació de les figures de planejament urbanístic se subjecten a les mateixes disposicions que en requereixen la formació. Per tant:

 1. L’aprovació inicial de la present modificació puntual correspon a l’Ajuntament (article 85.1 TRLUC).
 2. L’òrgan municipal competent per a l’aprovació és el Ple, d’acord amb l’art. 22.2 c) LBRL.
 3. El quòrum és de majoria absoluta, d’acord amb l’art. 47.2.II LBRL.
 4. Aprovada inicialment la modificació del POUM s’ha de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes mitjançant edictes a publicar al BOPB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal. d’acord amb l’art. 85 TRLUC, l’art. 23 RLUC i l’art. 70ter LBRL.
 5. És necessària la notificació als Ajuntaments limítrofs, d’acord amb l’article 85.7 TRLUC.
 6. L’òrgan competent per l’aprovació inicial de la modificació pot acordar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com la suspensió de llicències, d’acord amb els articles 73 i 74 TRLUC.
 7. Simultàniament al tràmit d’informació pública s’haurà de sol·licitar informe als organismes públics afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord amb l’article 85.5 TRLUC.

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació Puntual núm. 23 del Pla d’Ordenació Urbana municipal de Cardedeu, en els termes del document de modificació incorporat a l’expedient administratiu.

SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant publicació del seu anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en un dels diaris de premsa de més difusió a Cardedeu, web o portal telemàtic municipal i exposició en el tauler d’anuncis municipal. Aquest termini es computarà des de la darrera d’aquestes publicacions,
conforme a l’art. 23.4 RLU.

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als Ajuntaments que limiten amb el terme municipal de Cardedeu, conforme a l’art. 85.7 TRLUC.

QUART.- ORDENAR la suspensió pel termini de dos anys, de l’atorgament de llicències i la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d’urbanització i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació vigent, en què les noves determinacions comportin una modificació del seu règim urbanístic, en els termes de l’article 73 TRLUC i de l’article 102 RLUC. Els àmbits afectats per aquesta suspensió de llicències afecta a tot el terme  municipal de Cardedeu.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!