1
0
Vota!

Modificació de la denominació del carrer de Pere mercader, per al de Lluïsa Oller.

ANTECEDENTS
La Comissió de Patrimoni, celebrada el dia 20 de febrer de 2018 va acordar iniciar un procés de canvi de nom del carrer de Pere Mercader, amb participació ciutadana dels veïns i veïnes del carrer.

El comunicat enviat als ciutadans en el procés participatiu recull els següents arguments:

 • Pere Mercader va ser un militar que s’aixecà en armes el 19 de juliol de 1936 contra la República legalment constituïda i morí el mateix 19 de juliol. Acabada la guerra, el carrer Nicolás Salmerón, com es deia aquest carrer fins el 1939, va passar a anomenar-se Pedro Mercader, en honor a Pedro Mercader y Bofill, 4t comte de Bell-lloc, per reconèixer la seva col·laboració amb el bàndol franquista i atenent a la seva relació amb Cardedeu. Acabada la dictadura, els noms imposats amb connotacions franquistes van ser substituïts per acord del 26 de maig de 1979, però possiblement per desconeixement històric, aquest no s’ha tingut en compte fins ara.
 • És voluntat municipal feminitzar les nomenclatures dels carrers del municipi de Cardedeu.

D’acord amb l’informe del cap de la Unitat Administrativa del Servei del Territori, de data 20 d’octubre de 2019, una vegada finalitzat el procés participatiu, es conclou que s’han rebut les propostes de 17 persones, de les quals s’extreuen les següents conclusions:

 • 3 propostes pel nom de Lluïsa Oller
 • 2 propostes pel nom de Muriel Casals
 • 2 propostes pel nom de Pere Mercader i Andreu (músic i compositor de sardanes)
 • La resta d’aportacions proposen un nom diferent cadascuna, excepte d’una, que sense especificar cap nom, voldria que fos alguna personalitat de Cardedeu.

En data 29 d’octubre de 2019, es va donar compte del resultat del procés participatiu a la Comissió de Patrimoni.

En data 9 de juny de 2020, l’arquitecte municipal emet informe tècnic amb el vistiplau del cap de Servei del Territori, favorable a l’aprovació del canvi de denominació del carrer de Pere Mercader per la de Lluïsa Oller, així com a executar els tràmits descrits a continuació una vegada s’hagi acordat l’aprovació municipal:

 • Disposar la retolació del referit carrer.
 • Comunicar el present acord a l’Institut Nacional d’Estadística i a l’Institut d’Estadística de Catalunya, al Cadastre, i publicar-lo al BOPB, així com a l’e-tauler municipal als efectes de general coneixement, i notificar-lo a tots els veïns que hi tenen el domicili en el referit carrer.
 • Donar compte dels presents acords a la propera sessió de la Comissió de Patrimoni que se celebri.

En data 16 de juny de 2020, es va reunir la Comissió de Patrimoni per proposar el canvi de denominació del carrer de Pere Mercader per la de Lluïsa Oller, amb l’autorització de la Sra. Oller (Exp. 2020/2083).

FONAMENTS JURÍDICS

 • Articles 15 a 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les Bases del Règim Local reguladors del padró municipal.
 • Articles 39 a 45 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, reguladors del padró municipal.
 • Articles 102, 103, 105 i 108 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, reguladors de l’inventari municipal.
 • Articles 1 i 2 del Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia.
 • Article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i demarcació dels ens locals.
 • Norma 14.14 de la Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretària, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 17 de febrer de2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.

 

Proposo al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

 1. Acordar la modificació de la denominació del carrer de Pere Mercader per la de carrer de Lluïsa Oller, amb data efectes des de la data d’adopció dels presents acords, i amb el consentiment previ per part de la Sra. Lluïsa Oller.
 2. Facultar l’alcalde per tal de disposar la retolació del referit carrer.
 3. Encarregar al la regidoria d’Urbanisme la incorporació de la denominació aprovada a les bases de dades cartogràfiques del municipi.
 4. Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i al tauler d’edictes electrònic municipal.
 5. Traslladar els presents acords a l’Institut Nacional d’Estadística, a l’Institut d’Estadística de Catalunya.
 6. Notificar els presents acords als d’activitats del carrer de Pere Mercader. residents, propietaris i titulars
 7. Donar compte dels presents acords a la propera sessió de la Comissió de Patrimoni.
0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!