3
2
Vota!

Aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal de Cultura.

El Ple de la corporació va aprovar de forma definitiva en la seva sessió de data 19 de gener de 1996 la constitució i els estatuts del Patronat Municipal de Cultura (en endavant PMC), com a ens instrumental depenent de la Corporació però amb personalitat jurídica pròpia per a la gestió de directa de serveis de competència municipal destinats a la promoció de la cultura al municipi en sentit ampli.

Vist que en l’actual marc conjuntural socio-econòmic és considera recomanable treballar en la línia de racionalitzar les estructures de l’administració pública en general. En aquesta línia la Generalitat de Catalunya va establir en el seu Decret 4/2010, de 3 d’agost diverses mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic, essent els arguments fets servir en aquell Decret d’aplicació a l’Ajuntament de Cardedeu.

Vist que la dissolució del PMC forma part d’un anàlisi més ampli de l’estructura de l’Ajuntament amb la finalitat de racionalitzar i millorar l’eficiència analitzant la integració dels vigents organismes autònoms en organitzacions especials sense personalitat jurídica pròpia que tot garantint una gestió especialitzada, mantingui la viabilitat econòmica i eviti duplicitats funcionals.

Vist allò establert en l’article 38 de l’Estatut del PMC respecte de la seva dissolució.

Vist que l’Assemblea del PMC va dictaminar favorablement sobre la dissolució del PMC en la seva sessió del dimecres 25 de juliol de 2012.

Vist el text dels Estatuts del IMMC que s’adjunten.

(...) Veure document a l'acta penjada a la web de l'ajuntament (...)

Atès que és competència del Ple de la Corporació, l’aprovació de la forma de gestió de l’organització especial d’acord amb el que estableix l’art. 22.2.f) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar inicialment la DISSOLUCIÓ del PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA (PMC), com a organització especial amb personalitat jurídica pròpia, per a la prestació del servei públic de gestió de l’activitat municipal relativa a la cultura i aprovar, així mateix, les seves normes reguladores (Estatuts).

SEGON.- Aprovar inicialment el CANVI DE FORMA DE GESTIÓ del servei de cultura, (de gestió directa mitjançant organització especial a gestió directa mitjançant organització ordinària), amb efectes 1 de gener de 2013.

TERCER.- Aprovar la subrogació dels membres designats a la Junta Directiva del PMC com a membres del Consell d’Administració del IMCC i la dels membres de l’Assemblea del PMC com a membres del Consell Consultiu de l’IMCC.

QUART.- Exposar a informació pública l’expedient per un període de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent a la seva publicació en el BOP, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les al·legacions que estimin pertinents. En el supòsit que no es presentin al·legacions en el termini d'informació publica, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat acord.

CINQUÈ.- Facultar àmpliament i expressament a la Presidència de la Corporació per a l’adopció de quantes resolucions i la subscripció de quants documents resultin necessaris per a la formalització i l’execució dels presents acords,  especialment les relatives a la subrogació i/o successió en drets i obligacions.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
11
1
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!