0
0
Vota!

Aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori Cardedeu pel quart trimestre 2020.

ANTECEDENTS
Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura sobre l’aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori Cardedeu del primer semestre 2020 i la memòria econòmica que consten a l’expedient.

Atès que l’Art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat el 19 de juliol de 2006 estableix com a competències locals, entre d’altres:

 • La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
 • La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.

Atès que l’Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local estableix com a competències locals, entre d’altres:

 • La promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps de lleure.
 • La promoció de la cultura i els equipaments culturals.

Atès que l’Art. 13 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut estableix com a accions complementàries dels municipis en matèria de joventut, entre d’altres:

 • Crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de joventut dins el municipi.

Atès que la Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya estableix, entre d’altres, el dret a desenvolupar plenament les seves potencialitats en la societat, mantenint un procés de formació i creixement al llarg de tota la vida, de desenvolupar projectes propis d'oci, de lleure, de participació ciutadana i de voluntariat.

Atès que són objectius propis de la regidoria de Cultura, entre d’altres:

 • Promoure projectes i activitats culturals relacionades amb la difusió de les arts escèniques, tant de caràcter professional com amateur, per tal que al municipi hi hagi una oferta estable d’aquestes propostes culturals.
 • Vetllar perquè al municipi hi hagi la infraestructura cultural adequada per a la promoció de la cultura i la difusió artística, garantint la seva qualitat i prestacions com a servei públic.
 • Gestionar i coordinar els usos dels equipaments, materials i serveis propis de la regidoria de Cultura.

Atès que des de la regidoria de Cultura s’organitzen el conjunt d’activitats escèniques que conformen l’oferta de programació estable del Teatre Auditori Cardedeu.

Atès que el pressupost 2020 de l’Ajuntament de Cardedeu disposarà de les següents aplicacions pressupostàries per donar cobertura a l’organització d’aquestes activitats durant tota l’anualitat (contractació d’espectacles i contractació de serveis).

20.33000.22100 - Energia elèctrica
20.33400.22799 - Sonorització, dinamització i maquinistes cultura
20.33400.22602 - Publicitat i propaganda
20.33400.22609 - Activitats culturals Teatre Auditori Cardedeu

Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix al seu article 44:

 1. L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.
 2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l’apartat anterior. En aquests casos deuran consignar-se en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultat si l’hagués.

Atès que existeixen raons culturals que justifiquen la fixació de preus públic per sota del límit de cobertura dels costos del servei, en base a les competències i criteris exposats anteriorment. Aquestes raons justificatives es concreten en:

 1. La concepció de l’accés a la cultura i el consum cultural al municipi com un dret fonamental pel creixement i desenvolupament personal i social dels ciutadans.
 2. L’optimització dels recursos de què disposa la regidoria de Cultura i l’aprofitament dels usos dels  equipaments culturals amb polítiques d’igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans, afavorint les màximes ocupacions dels equipaments culturals.
 3. Eliminar o minimitzar els efectes de les diferències socioeconòmiques dels ciutadans de Cardedeu pel que fa a les possibilitats d’accés dels diferents grups o col·lectius al consum d’oferta cultural de qualitat al municipi.

Atès que les aplicacions pressupostàries referides anteriorment disposaran de saldo per fer front a les despeses derivades de l’organització d’aquestes activitats pels imports detallats al pressupost de despeses de la memòria econòmic - financera que s’inclou a l’expedient, pel primer semestre del 2020, existint consignació pressupostària per cobrir la diferència entre el preu públic i el cost del servei.

Atès que l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, disposa que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia dels preus públics haurà d’estar acompanyada d’una memòria econòmic-financera que justificarà l’import dels preus que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.

Atès que, a banda d’aquests criteris, a més, el valor d’una proposta cultural no està sempre directament relacionat amb el seu valor o cost econòmic, fet pel qual l’establiment d’un preu no es pot supeditar únicament al cost econòmic que suposa l’organització de l’activitat per a l’Ajuntament de Cardedeu.

Vista la previsió de costos de les diferents activitats programades al Teatre Auditori Cardedeu, així com la proposta de preus que s’estimen com a idonis en funció del cost total de l’activitat i el seu valor cultural, d’acord a criteris tècnics i polítics de consum i oferta cultural al municipi i la previsió d’ingressos que es detallen a la memòria econòmic – financera que s’inclou
a l’expedient.

Atès que dins la programació també s’inclouen altres activitats, els ingressos de les quals correspondran a les entitats que organitzen l’activitat o companyies que es contracten amb la fórmula “a taquilla”, motiu pel qual el preu no l’estableix l’Ajuntament de Cardedeu, ni els ingressos que generin aquestes activitats li correspondran a aquest ens.

Atès que es proposa establir els següents descomptes per a determinats col·lectius amb el doble objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats a l’accés a la cultura de tots els ciutadans, d’acord a les motivacions i en el marc detallats a l’inici d’aquest document, i incrementar el nombre d’assistents als espectacles:

 • Descomptes del 20%
  • Als titulars del Carnet TR3SC i el seu acompanyant
  • Alumnes de català i Voluntaris per la Llengua del Consorci per a la Normalització Lingüística (S’acreditarà aquesta condició documentalment)
  • Titulars de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
  • Amics del Museu Arxiu Tomàs Balvey
  • Inscrits al Cens Cultural de Cardedeu
 • Descomptes del 50%
  • Famílies nombroses i monoparentals
  • Majors de 65 anys que presentin document d’identitat
  • Menors de 30 anys que presentin document d’identitat
  • Persones en situació d’atur (S’acreditarà aquesta condició documentalment)

Atès que, a banda d’aquests descomptes generals, és voluntat de la regidoria de Cultura poder realitzar les següents campanyes de promoció dels espectacles:

 • Descompte del 50% a les entrades comprades el dia de la presentació de la programació.
 • Descompte del 50% a les entrades comprades a través del programa Escena 25 (joves de 18 a 25 anys).
 • Invitacions per a joves del programa Ambaixadors Culturals de l’Ajuntament de Cardedeu i descompte del 50% per a un acompanyant.
 • Puntualment i amb la finalitat de promoció dels espectacles que es prevegi que no arribaran a una ocupació del 100% de les localitats,és voluntat de la regidoria de Cultura poder realitzar promocions d’entrades 2x1 (amb especial atenció als col·lectius joves, de gent gran i jubilats, en situació d’atur o quan altres motivacions socials o de promoció econòmica o cultural local així ho justifiquin), quan a dues setmanes de la realització de l’activitat el nombre d’entrades venudes no superi el 33% de l’aforament de la sala. El nombre depromocions 2x1 es limitarà a 50 per espectacle (100 entrades).

Atès que l’article 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març disposa que l’establiment o la modificació dels preus públics correspon al ple de la corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació a la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

FONAMENTS JURÍDICS
Art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat el 19 de juliol de 2006.

L’Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local.

L’Art. 13 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.

Articles 41, 44 i 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.

 

Per tot l’exposat anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Primer.- Establir els següents preus públics d’entrada dels espectacles del quart trimestre 2020 del Teatre Auditori Cardedeu

Segon.- Establir els següents descomptes i promocions:

Descomptes:

 • Descomptes del 20%
  • Als titulars del Carnet TR3SC i el seu acompanyant
  • Alumnes de català i Voluntaris per la Llengua del Consorci per a la Normalització Lingüística (S’acreditarà aquesta condició documentalment)
  • Titulars de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
  • Amics del Museu Arxiu Tomàs Balvey
  • Inscrits al Cens Cultural de Cardedeu
 • Descomptes del 50%
  • Famílies nombroses i monoparentals
  • Majors de 65 anys que presentin document d’identitat
  • Menors de 30 anys que presentin document d’identitat
  • Persones en situació d’atur (S’acreditarà aquesta condició documentalment)

Campanyes de promoció dels espectacles:

 • Descompte del 50% a les entrades comprades el dia de la presentació de la programació.
 • Descompte del 50% a les entrades comprades a través del programa Escena 25 (joves de 18 a 25 anys).
 • Invitacions per a joves del programa Ambaixadors Culturals de l’Ajuntament de Cardedeu i descompte del 50% per a un acompanyant.
 • Puntualment i amb la finalitat de promoció dels espectacles que es prevegi que no arribaran a una ocupació del 100% de les localitats, és voluntat de la regidoria de Cultura poder realitzar promocions d’entrades 2x1 (amb especial atenció als col·lectius joves, de gent gran i jubilats, en situació d’atur o quan altres motivacions socials o de promoció econòmica o cultural local així ho justifiquin), quan a dues setmanes de la realització de l’activitat el nombre d’entrades venudes no superi el 33% de l’aforament de la sala. El nombre de promocions 2x1 es limitarà a 50 per espectacle (100 entrades).

Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!