0
0
Vota!

Aprovació Pla Econòmic financer 2020-2021.

ANTECEDENTS
Atès el decret d’alcaldia de data 9/6/2020 que va aprovar la liquidació del 2019 de la qual es desprenia l’incompliment de la Regla de la Despesa (- 474.7296,18 euros).

Atès que aquest desequilibri s’explica per l’important modificacions de crèdits de l’exercici 2019 que s’han finançat amb romanent de tresoreria que suposa un augment de la despesa pressupostària. L’import d’aquestes modificacions finançades amb romanent de tresoreria ha estat de 4.458.262,64 euros.

Atès que s’ha confeccionat una memòria i uns estats pressupostaris de previsió de liquidació del pressupost 2020 i 2021 on es preveu el compliment de la regla de la despesa, de l’estabilitat pressupostària i del nivell de deute.

Vist que la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Sostenibilitat i estabilitat pressupostària (LOEPSF) preveu en el seu article 21, que en cas d’incompliment de la regla de la despesa i estabilitat pressupostària s’aprovi un pla econòmic financer (PEF) que retorni al compliment d’aquests principis de les administracions públiques. Així mateix determina el contingut mínim d’aquests plans econòmics financers.

Vist que el fet de ser un trencament puntual no fa necessari contemplar les mesures que determina l’article 116 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist l'informe favorable de data 13 de juliol de 2020 del cap de serveis econòmics en relació a l’acompliment tant en el contingut com amb els objectius d’allò previst a la normativa.

FONAMENTS JURÍDICS
La llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Sostenibilitat i estabilitat pressupostària (LOEPSF)

La llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local

Es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar el Pla Econòmic Financer 2020-2021 per a l’Ajuntament de Cardedeu.

Segon.- Remetre copia del Pla Econòmic Financer a la Generalitat de Catalunya, departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i al Ministeri d’Hisenda, per al seu seguiment.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!