0
0
Vota!

Revisió de preus en l'any 2020 del servei de neteja viària i del servei de recollida de trastos vell i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.

ANTECEDENTS
Atès que el contracte del servei de neteja viària i recollida de trastos vells es va signar el dia 11 de gener de 2013 (inici del servei amb efectes 1 de febrer de 2013) per un període de 6 anys amb possibilitat de pròrroga de 2 anys i un import de 546.094,32 euros (600.703.75 euros amb IVA inclòs).

Atès que en data 13 de juny de 2014 es va signar la modificació del contracte mitjançant un annex en que quedava estipulat el preu del contracte en 578.837,80 euros (636.721,58 euros amb IVA inclòs).

Atès que per registre d’entrada 3022/2020 de data 11 de març de 2020, el senyor JJGR, Director General de Corporación CLD, actual contractista del servei de neteja viària, ha sol·licitat la revisió de preus del contracte des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.

Atès que el Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament, de data 8 de juny de 2020, ha emès informe que disposa:

Dels escrits del contractista es determina el següent:

Registre Data registre Any aplicació Increment Nou preu Preu inicial Increment Increment + IVA
3022/2020 11/03/2020 2020 4,20% 599.502,32 578.837,80 20.664,52 22.730,97

Informo favorablement la petició de revisió de preus del contracte del servei públic municipal l de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines per a l’exercici 2020 quedant establert en 599.502,32 euros (IVA exclòs).

Atès l’informe favorable de la TAE de Serveis Generals, de data 12 de juny de 2020, de conformitat amb els fonaments jurídics que a continuació es relacionen.

FONAMENTS JURÍDICS

1. Normativa aplicable
La llei aplicable en el moment de signar-se el contracte (és a dir, la data 11 de gener de 2013), era el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de 14 de novembre de 2011 i per tant aquesta norma és la que ha de regir la revisió de preus de conformitat amb la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que disposa que:

2. Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.

2. Contingut dels plecs
La revisió de preus queda determinada en la clàusula 34 dels plec de prescripcions tècniques particulars que estableix:

“A partir de l’1 de gener, es faran revisions per anys naturals. Aquestes revisions podran ser sol·licitades pel concessionari un cop coneguts els índex de referència aplicables. Seran revisables els següents conceptes de cost (personal directe, combustibles, manteniment vehicles, impostos vehicles, assegurances vehicles, despeses consums i manteniment i neteja instal·lacions, despeses generals societat, assegurances responsabilitat civil empresarial”.

En canvi les amortitzacions de vehicles, inversions inicials, despeses de finançament diverses de circulant, financeres i d’aval i garanties no s’hauran de tenir en compte per aplicar la revisió de preus”.

La clàusula 45 del Plec de Clàusules Administratives determina que:

“El preu a què es refereix la clàusula anterior serà revisat anualment per l’òrgan competent de l’Ajuntament, prèvia sol·licitud del concessionari, d’acord amb les previsions de l’article 34 del plec de prescripcions tècniques particulars i sempre els límits establerts als articles 89 i 90 del TRLCSP.

Aquesta revisió haurà de referir-se a la data d’inici del servei, tindrà una vigència o durada mínima d’un any i s’aplicarà sempre amb efectes e l’oportuna petició que haurà de formular l’adjudicatari en cadascun dels períodes a revisar, i caducarà el se dret per a cadascun d’aquests períodes en cas contrari. L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu
mitjançant l’abonament o descompte corresponent en les factures o certificacions o excepcionalment en la liquidació del contracte, si no s’ha pogut incloure en les esmentades factures o certificacions”.

La petició de la contractista s’ha fet dins de termini.

Revisat els càlculs que ha presentat el concessionari es consideren correctes els mateixos i per tant la seva petició.

Proposo al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Acordar la revisió de preus de del contracte del servei públic municipal l de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines per a l’exercici 2020 quedant establert en 599.502,32 euros (IVA exclòs).

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 22.730,97 euros corresponent a la revisió de preus del 2020, amb càrrec a la partida pressupostària 14 16300 22700.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!