0
0
Vota!

Bonificació construcció centre ocupacional Fundació Lluisa Oller.

Declaració d’utilitat pública de les obres de Fundació Lluïsa Oller G65434920, per a les obres de la construcció d’un Centre Ocupacional emplaçat al carrer Joan XXIII, 12 de Cardedeu, per la creació d’un nou servei diürn de Teràpies Ocupacionals, per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Atès que en data 17 de gener de 2020, amb registre d’entrada núm. 2020/745, en nom de Fundació Lluïsa Oller va sol·licitar a l’Ajuntament de Cardedeu, sol·licitud de bonificació de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, per a les obres de la construcció d’un Centre Ocupacional emplaçat al carrer Joan XXIII, 12 per la creació d’un nou servei diürn de Teràpies Ocupacionals, per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Atès que l’article 103.2a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que les ordenances fiscals pròpies de cada Ajuntament podran regular, sobre la quota del Impost sobre construccions, instal·lacions i obres “una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,  culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà la dita declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres”.

Atès que tractant-se d’una bonificació potestativa, l’Ordenança fiscal número 05 reguladora del Impost sobre construccions, instal·lacions i obres vigent estableix en el seu article 6.1 el percentatge màxim de bonificació que permet la Llei, o sigui el 95 per cent sobre la quota del Impost.

Atès l’informe de la coordinadora de Serveis Socials, de data 11 de juny de 2020, el qual conclou que aquestes obres han de considerar-se d’especial interès social donat que es destinarà a un nou centre diürn de Teràpies Ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Lluïsa Oller, i per tant, reuneixen els requisits i condicionants per ser considerades obres d’especial interès per al nostre municipi.

Proposo al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER. Declarar les obres del projecte, presentat per la Fundació Lluïsa Oller, de la construcció d’un centre Ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual, emplaçat al carrer Joan XXIII, 12 de Cardedeu per la creació d’un nou centre diürn de Teràpies Ocupacionals, com d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials que justifiquen tal declaració, els efectes del previst a l’article 6.1. de l’Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’Impost sobre construccions,  instal·lacions i obres.

SEGON. Establir una bonificació del 95% de la quota de l’ ICIO, en relació a les esmentades obres.

Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!