0
0
Vota!

Aprovació del Pla de Suport Econòmic i Social Covid-19 i les mesures d’actuació d’emergència i de suport social.

La conjuntura actual provocada per la pandèmia del COVID-19 ha comportat un trasbals en tots els sectors de desenvolupament local, econòmics i socials, així com sobre les famílies que han vist com els efectes del coronavirus ha incidit greument la seva economia i en les seves relacions quotidianes.

L’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, ha d’actuar a favor dels seus conciutadans i conciutadanes, creant i gestionant el recursos a favor d’una reactivació econòmica i social que apaivagui el màxim possible els efectes d’aquesta crisi.

El Pla de suport econòmic i social COVID-19 que es presenta per a la seva aprovació en el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu recull més de 100 mesures que es configuren o bé com a noves accions o bé com a reformulació d’actuacions ja
existents però que s’han hagut d’adaptar o modificar per atendre a les necessitats generades per la crisi. Es tracta de mesures en tots els àmbits, moltes d’elles amb caràcter tranversal, que tenen, com a objectiu general, fer front a l’impacte que el COVID19 ha comportat socialment i econòmica.

És un Pla que ha estat elaborat, amb el suport del personal tècnic de l’Ajuntament, pels regidors i regidores que conformen els grups polítics municipals amb presència en el Ple, i fruit d’un treball de consens i col·laboració, cercant, per sobre de tot, l’efectivitat del Pla sobre la ciutadania en general i sobre els col·lectius més vulnerables i agreujats per la situació en concret, tant a curt com a mig termini.

La necessitat d’aprovació del Pla, doncs, ve determinada per la situació d’excepcionalitat que, a més, no te data de finalització prevista, amb el que les conseqüències s’han de començar tracta de forma immediata, i crear, a través de l’activitat de foment municipal, ajuts per a empreses, professionals, autònoms, sector comercial amb l’objectiu de promoure una reactivació econòmica local d’aquets sectors i agents.

Vista la Memòria justificativa de la necessitat d’aprovació d’un Pla de mesures per fer front a les afectacions provocades per la crisi dl COVID19 a nivell econòmic i social.

 

Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el Pla de suport econòmic i social Covid-19 i les mesures d’actuació d’emergència i de suport social, que consta en l’annex.

SEGON.- Dur a termes les mesures i acords necessaris per implementar el Pla anterior.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!