0
0
Vota!

Aplicació de l’increment de les retribucions per l’any 2020 del personal de l’Ajuntament de Cardedeu d'acord amb el Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

Antecedents de fet
Atès l'acord del Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 29 de novembre de 2019 el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, ha aprovat inicialment el pressupost general de la Corporació i la plantilla de personal corresponents a l’any 2020, del qual va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 2 de desembre de 2019.

Atès que en data 30 de desembre de 2019 es publica en el BOPB l’aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla, en haver transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Cardedeu corresponent a l’any 2020 sense cap reclamació.

Atès el que disposa el Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, publicat en el BOE el dia 22 de gener de 2020.

Atesa la reunió de data 14 de febrer de 2020 amb la representació sindical relativa a la proposta d’increment de les retribucions bàsiques i complementàries dels empleats municipals del 2% amb efectes de l’1 de gener de 2020, d’acord amb el que determina l’article 3 del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener.

Fonaments de dret i consideracions jurídiques i tècniques
D’acord amb l’article 3 del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, que diu: “Article 3. Dos. L'any 2020, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest”

D’acord amb l’article 6 del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, que diu: “Article 6. U. D) El complement específic que, en el seu cas, estigui assignat al lloc que desenvolupi, la quantia anual del qual s'incrementarà en el percentatge previst en l'article 3.Dos,  respecte de la vigent a 31 de desembre de 2019, sense perjudici del que es disposa en l'article 3.Set del present reial decret-llei. El complement específic anual es percebrà en catorze pagues iguals de les que dotze seran de percepció mensual i dos addicionals, del mateix import que una mensual, en els mesos de juny i desembre, respectivament.”

D’acord el que estableix l’art 44 de l’Acord Regulador de les condicions laborals del personal de l’Ajuntament de Cardedeu, per al període 2019-2020, que diu: “1. L’increment retributiu dels empleats públics als quals se’ls apliqui aquest Acord serà el fixat anualment per les respectives lleis de pressupostos generals de l’Estat.”

Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Vist l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya, que determina els documents que s’han d’incorporar en la relació de llocs de treball.

Vist que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article 52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Ple l’aprovació de la relació del llocs de treball.

Vist allò que es disposa al Capítol III del Títol III del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el TR de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (art.21 i següents), en matèria de drets retributius.

Atès que les mesures retributives tenen efectes retroactius a data 01 de gener de 2020.

D’acord amb tot el que s’ha exposat, procediria sotmetre al dictamen de la Comissió Informativa la proposta per tal que el Ple pugui adoptar els següents ACORDS:

Primer.- Vist que es donen els supòsits de l’apartat 4 de la DA 3 Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i la modificació operada pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, es declara la continuació del procediment per motius estretament vinculats al funcionament bàsic dels serveis.

Segon.- Aplicar, amb efectes de l’1 de gener de 2020 l’increment del 2% de les retribucions al personal municipal de l’Ajuntament de Cardedeu, d’acord amb l’establert a l’article tres, apartat Dos, del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

Tercer.- Incorporar a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Cardedeu, els increments retributius establerts per llei per l’any 2020 i acordats amb la representació legal dels treballadors/res, segons el detall que consta a l'annex.

Quart.- Donar conformitat al text refós de la Relació de llocs de treball, que incorpori l'actualització retributiva de l'apartat tercer, als efectes de transparència.

Cinquè.- Publicar l’esmentada relació en el tauler d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Sisè.- Trametre còpia de la relació de llocs de treball a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!