0
0
Vota!

Aprovació de l'actualització del conveni-tipus per a l'assumpció de la gestió informatitzada del Padró d'habitants (AGIPH), a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Vist que en data 26 de setembre de 2001 l’Ajuntament de Cardedeu i la Diputació de Barcelona van subscriure d’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de la gestió informatitzada del padró d’habitants del municipi de Cardedeu, a través d’encomana de gestió, conforme a l'acord adoptat en sessió del Ple de data 27 de juliol de 2001.

Vist l’escrit presentat per la Diputació de Barcelona, Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament de Cardedeu 2020-867 de data 16 de gener de 2020, en el que comuniquen que el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 31 d’octubre de 2019, va aprovar l’actualització del Conveni-Tipus per a l’Assumpció de la Gestió informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH), per adaptar-lo a la normativa vigent en materia de protección de dades.

Vist que la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona (actualment, denominada Junta de Govern), en sessió de data 26 de juny de 1997, va aprovar un Conveni-tipus que articulava jurídicament l’encomanda de gestió de l’AGIPH (Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals), publicat al BOPB núm. 169 de 16.7.1997.

Vist que en data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016).

Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament europeu, resulta d’obligat compliment pels Estats membres des del 25 de maig de 2018 i deroga la Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la seva transposició a l’ordenament espanyol, a l’esmentada LOPD.

Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, el proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.

Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran rellevància en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal i deroga l’anterior Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

Així, aquesta modificació normativa afecta substancialment a les obligacions dels responsables i dels encarregats dels tractaments de dades i això és el que fa necessari una actualització del Conveni-tipus de l’AGIPH, aprovat a l’any 2010.

Així mateix, existeixen també altres raons de caràcter tècnic que justifiquen la necessitat de dita actualització, com és el canvi en el programari i en els sistemes d’interoperabilitat entre les diferents administracions públiques que hi participen en la gestió del Padró.

Finalment, s’haurà d’adequar l’existència de totes les encomandes de gestió a les normes de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovades per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i que tindrà la seva implementació a través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya, com a mesura de publicitat activa que podran dur a terme els propis ajuntaments.

Vist els acords adoptats i tràmits que hauran de seguir-se:

Per part de la Diputació:

 • Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local, que es concreten en  l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants dels ens locals (AGIPH) i en la formalització de l’encomanda de gestió.
 • Aprovació del Conveni-tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Per part de l’Ajuntament:

 • Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el conveni-tipus actualitzat per la Diputació.
 • Comunicació a la Diputació d’aquesta aprovació.

Vist la normativa aplicable:

 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 dedesembre de 2018).
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016).
 • Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II disposada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre (BOE núm. 14, del 16 de gener de 1997).
 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padrómunicipal (BOE núm. 71, de 24 de març de 2015.
 • Reial Decret 3/2010, 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (BOE núm. 25, de 29 de gener de 2010).
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 11).
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) (art. 17.1, 31 i 36).
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (art. 14).
 • Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (art. 309).
 • L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, regula les encomanes de gestió.

Vist l’informe tècnic de la Cap de l’oficina d’atenció ciutadana, de 8 de maig de 2020.

Vist l’informe jurídic de data 15 de maig de 2020.

Atès que el Ple és l’òrgan competent per a l’adopció dels presents acords, en virtut de les competències atorgades per l’article 22 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local i normativa concordant.

Per tot l’exposat es sotmet a votació del Ple els següents:

ACORDS

PRIMER.- APROVAR l’encomana de gestió en favor de la Diputació de Barcelona per la gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi de Cardedeu.

SEGON.- APROVAR l’actualització d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, del Conveni amb la Diputació de Barcelona que s’adjunta com annex, per fer efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada del Padró d’habitants (per acrònim, AGIPH), d’acord amb el text del Conveni-tipus per l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants (AGIPH), publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 76, de data 30 de març de 2010.

TERCER.- APROVAR l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària proposades per la Diputació i relatives a la declaració del fitxer automatitzat del Padró d’habitants d’aquest municipi.

QUART.- FACULTAR l’alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Cardedeu, i assistit pel secretari de la corporació, subscrigui el conveni de referència i quants documents siguin necessaris per a la seva efectivitat.

CINQUÈ.- COMUNICAR aquests acords a la Diputació de Barcelona, Àrea d’Innovació, Governs Local i Cohesió Territorial.

SISÈ.- TRAMETRE el conveni formalitzat al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!