1
0
Vota!

Aprovar la delegació de la competència del Ple a la Junta de Govern Local per incoar i resoldre expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus, així com els recursos que s'interposin, en el marc de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals de Cardedeu.

ANTECEDENTS
En data 27 de juliol de 2017, el Ple de l'Ajuntament de Cardedeu va aprovar definitivament l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals. El text íntegre de l’Ordenança aprovada definitivament es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 d’agost de 2017.

Els articles 32, 33, 36 i 37 de l’Ordenança referida disposen que correspon al Ple municipal, sense perjudici de la seva delegació, la resolució dels expedients sancionadors per determinades infraccions contingudes a la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el regim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos i Reial Decret 287/2002, de 22 de març, i a la Llei catalana 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos i el Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Ateses les necessitats d’agilitzar la resolució dels expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus, així com els recursos que s’interposin, en el marc de l’ordenança reguladora de la Tinença i protecció d’animals.

Atès que per a la delegació d’atribucions del Ple a favor de la Junta de Govern Local, es requereix l’acord adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb l’article 57 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, RDL 2/2003.

FONAMENTS JURÍDICS
Atès l’art 22.4 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, permet la delegació en favor de la Junta de Govern Local.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple:

PRIMER.- Delegar en favor de la Junta de Govern Local l’adopció de tots el acords necessaris per a aprovar expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus, així com els recursos que s’interposin, en el marc de l’ordenança reguladora de la tinença i protecció d’animals.

SEGON.- Establir que la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, de conformitat amb el que estableix l’article 51.2 del RD 2568/1986.

TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!