1
0
Vota!

Aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent gran “Les Teixidores”, amb data d’efecte 1 de gener de 2021.

ANTECEDENTS
Vist que en data 28 de març de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar la sol·licitud del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Cardedeu, per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran “Les Teixidores”, amb data d’efecte 1 de gener de 2020.

Vist que en data 24 d’octubre de 2019 la junta de govern local va aprovar el contingut i la signatura del conveni  interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu per la prestació de 20 places de servei de centre de dia.

Vist que l’article cinquè de l’esmentat conveni estableix la seva vigència de l’1 de gener fins el dia 31 de desembre de 2020, si bé aquest conveni podrà ser prorrogat amb pròrrogues expresses per anys successius, sempre que no hi hagi denúncia per qualsevol d’elles amb una antelació de dos mesos, en el cas que es continuïn complint els pactes estipulats i sempre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. D’acord amb l’article 49.h.2n de la llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic, els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període fins a quatre anys addicionals.

Vist que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies preveu, per les 20 places de Centre de dia i per un total de 252 dies de servei, un finançament màxim de 141.422,40€, per l’any 2020. (A data d’avui el Departament encara no ha establert el preu/plaça de centre de dia per l’any 2021).

Vist que amb la pròrroga del present conveni interadministratiu, el Departament de Treball ,Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya abonarà, prèvia presentació mensual de les factures per mesos vençuts i estades reals, inclosos tots els conceptes, els cost de les 20 places públiques del centre de dia Les Teixidores.

Vist el certificat de la pòlissa d’assegurances núm. 8/06179124-X de responsabilitat civil, i el corresponent rebut vigent.

Vista la memòria justificativa de 6 de març de 2020 emesa per la Coordinadora de Serveis Socials on es valora favorablement l’aprovació de la sol·licitud i la signatura de pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació del servei de centre de dia per gent gran dependent “Les Teixidores”, amb efectes 1 de gener de 2021.

FONAMENTS JURÍDICS

 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Es regula al títol preliminar art 47 i ss i a l’art 143 Relacions de cooperació.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, art 108 i ss.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, art 303 i ss.
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, art 14 i DA9.
 • Llei 13/1989 de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 • Atès que l’ article 108, següents i concordants de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya regulen les condicions dels Convenis de Col·laboració i que resulta d’ aplicació al present conveni.
 • Atès que l’ article 239, següents i concordants del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’ abril pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei Municipal o de Règim Local de Catalunya estableixen que els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de contingut econòmic o d'una altra naturalesa a favor d'entitats públiques o privades i de
  particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències locals, normativa que és d’ aplicació al present conveni.
 • Atès que l’ article 84. 4 d) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula com a competència pròpia dels ens locals la regulació i la gestió dels equipaments municipals.
 • Atès el Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals (ROAS).
 • Atès que l’ article 25.1.e. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, reconeix les
  competències municipals en prestació de serveis socials i promoció i reinserció social.
 • Atès que la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, recull que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones, mitjançant actuacions i prestacions de serveis i econòmiques.
 • Atès que l’ article 84 apartat m) De l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el que es regulen les Competències locals preveu que és competència local La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.

 

Vistes les competències atribuïdes al Ple Municipal pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu de 20 places de servei de centre de dia per gent gran (252 dies servei), amb efectes 1 de gener de 2021.

Segon.- Autoritzar a l’alcalde a la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu anteriorment esmentat.

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!