1
0
Vota!

Verificar el Text refós relatiu a la modificació de les fitxes E-82 i E-92 del Pla especial i catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu, i remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’arc metropolità de Barcelona per realitzar, si s’escau, la publicació al DOGC.

ANTECEDENTS
Vist que s’han sol·licitat llicències d’obres de reforma de les edificacions incloses a les fitxes següents del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu. En concret, en aquest expedient:

  • E-82, (M-14), CA L’ESMANDIA, Camí de Sant Hilari. BCIL
  • E-92, (M-27), CAN RIBES, Can Ribes. BCIL

Vist què, a iniciativa de l’Ajuntament en data 17 de maig de 2018, amb RE 6143 i en data 28 de novembre de 2018, amb RE 14067, el despatx d’arquitectes Hèlix Arquitectes Associats, SLP presenta el document per la modificació de les fitxes E-82 (CA L’ESMANDIA) i E-92 (CAN RIBES) del PECPAUC.

Vist que en data 20 de novembre de 2018, va tenir lloc la reunió de la Comissió de Patrimoni municipal, donant vist-i-plau a l’expedient.

Vist que mitjançant decret d’alcaldia número 2018/917, amb data 12 de desembre de 2018, es va aprovar inicialment la modificació de les fitxes E-82 i E-92 del Pla Especial i catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC).

Vist que en data 06 de març de 2019, la Secretària de l’Ajuntament va emetre certificat del que s’extreu que:

“Que transcorregut el termini sobre l’exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC), referent a la modificació de les fitxes E-82, Ca l’Esmandia i E-92, Can Ribes, anunciat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de gener de 2019 i en el diari El Punt
Avui de data 28 de gener de 2019 no s’han presentat al·legacions segons comprovació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.”

Vist que el Ple Municipal de 25 de juliol de 2019, va aprovar provisionalment la modificació de les fitxes E-82 i E-92 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu.

Vist que en data 17 de desembre de 2019, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona va:

“Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic, referent a la modificació de les fitxes E-82 i E-92, de Cardedeu. Promoguda per l’Ajuntament de Cardedeu i tramesa per a l’Ajuntament, i supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgar l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1. Cal excloure la regulació d’usos admesos i de les divisions horitzontals de la fitxa de propostes d’actuació dels elements catalogats, atès que no és objecte d’un document de catalogació patrimonial.

1.2. Cal adoptar la categoria de manteniment enlloc de la de respecte per als elements principals”.

Vist que en data 15/01/2020, RE 2020/590, s’ha rebut comunicat de data 08/01/2020 del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, d’on s’extreu:

“En relació amb l'expedient esmentat, i atès que s’ha constatat l’existència de persones interessades, cal que completeu l’expedient amb la remissió de les dades (CIF/NIF, adreça postal, adreça electrònica) de tots els interessats als efectes de notificar la resolució definitiva que escaigui en el present expedient d’acord amb el previst a l’article 40.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques“.

Vist que en data 04 de febrer de 2020, mitjançant RE 2020/1542 l’equip redactor aporta el Text refós de la modificació de les fitxes E-82 i E-92 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu.

Vist l’informe de l’arquitecte municipal, de data 20 de febrer de 2020, en el qual, es descriu la proposta de text refós referent a ambdues fitxes:

1.-E-82, CA L’ESMANDIA, Camí de Sant Hilari.
Atenent a allò que disposa la DA3a del PECPAUC es justifica aquesta modificació consistent en completar les fitxes corresponents “Delimitació de l’àrea de protecció”, “Categories de Protecció” i “Propostes d’actuació”.

2.- E-92, CAN RIBES, Can Ribes.
Es complementa les fitxes del Bé registrat com E-92 considerant de manera sistemàtica els cossos principals i complementaris dins el conjunt edificatori. Cal indicar que les determinacions normatives de les parts de l’edifici
situades al terme municipal de la Roca del Vallés contingudes en les fitxes 6 i 7 son indicatives.

Conclou l’arquitecte municipal, vista la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona Generalitat de Catalunya, informant favorablement la documentació presentada en data 04 de febrer de 2020, mitjançant RE 2020/1452, per a la verificació per part del Ple Municipal del Text refós de la modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC) relativa a les fitxes del béns catalogats E-82 i E-92.

Atès l’informe de l’assessor jurídic municipal, de data 19 de març de 2020, el qual conté el vist-i-plau preceptiu del Secretari Municipal, de conformitat amb el R.D. 128/2018, favorable a verificar el Text Refós de la Modificació de les fitxes E-82 i E-92 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu. Amb aquest text refós, es dona compliment a les prescripcions efectuades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, en sessió de data  17 de desembre de 2019, en la qual fou aprovada definitivament la present modificació de POUM.

FONAMENTS JURÍDICS
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, en endavant POUM, aprovat definitivament, per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) en data 31 de maig de 2007 i publicat en el DOGC, als efectes de la seva entrada en vigor en data 30 d’agost de 2007.

Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu, (en endavant PECPAUC), aprovat  definitivament el 18 de juliol de 2001 i publicat en el DOGC, als efectes de la seva entrada en vigor en data 16 d’octubre de 2001.

L’article 308.5 del POUM ja estableix que l’Ajuntament de Cardedeu tramitarà una modificació del PE de Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic per tal de revisar i matisar els elements inclosos en el PE.

La Disposició Addicional Tercera (DT3a): Prescripcions per a aquells béns parcialment valorats, del PECPAUC estableix a l’apartat 2 que :

“En aquells béns catalogats en què totes o alguna de les fitxes denominades “Delimitació de l’àrea de protecció”,  “Categories de Protecció” i “ Propostes d’actuació “s’indiqui explícitament que han estat objecte d’una valoració parcial, no s’admetrà cap obra que afecti les parts de l’àrea de protecció o els seus elements sense informe previ que inclogui la  valoració restant del bé catalogat i el completament de les tres fitxes indicades, d’acord amb els criteris i les definicions fixats per a quest Pla Especial”.

LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.1993)

D’altra banda, l’article 96 del TRLU, relatiu a la modificació de les figures de planejament urbanístic, estableix que la figura objecte de modificació s’haurà de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació, és a dir, les previstes a l’article 85 en relació amb l’article 80 del TRLU, i per tant serà l’Ajuntament de Cardedeu qui aprovarà el  document tant inicial com provisionalment, i definitivament la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Finalment, tal i com disposava l’acord d’aprovació definitiva de la CTUB, quedava supeditava la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat i degudament diligenciat, per l’òrgan que ha atorgar l’aprovació provisional de l’expedient que incorpori les prescripcions assenyalades, és a dir, pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu.

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- Verificar el Text Refós de la Modificació de les fitxes E-82 i E-92 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu. Amb aquest text refós, es dona compliment a les prescripcions efectuades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, en sessió de data 17 de desembre de 2019, en la qual fou
aprovada definitivament la present modificació de POUM.

SEGON.- Traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, el Text Refós Verificat de la Modificació de les fitxes E-82 i E-92 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu, per tal què, si s’escau, es realitzi la publicació al DOGC, als efectes de la seva executivitat.

TERCER.- Indicar que en la documentació en format digital que s’ha de presentar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona s’ha d’incloure obligatòriament una carpeta, anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, estructurada d’acord amb el model normalitzat, per facilitar l’intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del pla.

QUART.- Completar l’expedient remetent a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona les dades (CIF/NIF, adreça postal, adreça electrònica) de tots els interessats als efectes de notificar la resolució definitiva que escaigui en el present expedient d’acord amb el previst a l’article 40.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!