1
0
Vota!

Aprovació del conveni interadministratiu entre els Ajuntaments de Cànoves i Samalús, Cardedeu, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor per a la coordinació, gestió de les emergències i col·laboració amb l'Associació de Bombers voluntaris de Gencat de Sant Antoni de Vilamajor.

ANTECEDENTS
L’objecte i la motivació d’aquest conveni és l’establiment del marc de col·laboració entre els ajuntaments de Cànoves i Samalús, Cardedeu, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor durant els anys 2020 a 2023, per la coordinació, entre totes les entitats municipals que participen en la gestió de les emergències sobre el territori i la població en forma de ventades, onades de calor, incendis forestals, intenses nevades i altres efectes que poden tenir com a conseqüència pèrdua de vides i de béns i que requereixen una resposta eficient dels professionals i voluntaris implicats en aquesta gestió, així com la formació dels voluntaris, la informació als responsables públics municipals i la informació relacionada amb l’activitat que genera aquest conveni dins de l’àmbit dels municipis que formen part.

Forma part del conveni l’annex I, on hi consten els compromisos de l’Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya de Sant Antoni de Vilamajor.

Vist l’informe de secretaria emès en data 10 de març de 2020.

Vista la memòria justificativa per la subscripció del conveni, signada per la Tècnica municipal de medi ambient, en data 12 de març de 2020.

FONAMENTS JURÍDICS

  • Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques.
  • L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
  • Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
  • L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Es proposa al Ple municipal, previ dictamen de la Comissió Informativa, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el contingut del conveni interadministratiu entre els Ajuntaments de Cànoves i Samalús, Cardedeu, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor, per la coordinació, gestió i col.laboració amb l’Associació de Bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya de Sant Antoni de Vilamajor, així com l’annex I, amb el següent text:

[Veure text]

SEGON.- Autoritzar a l’alcalde a la signatura de l’esmentat conveni, així com el seu annex.

TERCER.- Aprovar la despesa d’un import anual de 2.000 € anuals, essent la vigència del conveni des del 2020 al 2023.

QUART.- Notificar aquest acord als ajuntaments implicats i a l’Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Sant Antoni de Vilamajor.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!