1
0
Vota!

Aprovació de modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cardedeu.

Antecedents de fet

1.- Mitjançant la memòria de la Regidora de Desenvolupament de l’Organització, de data 16 de març de 2020, es proposen i es justifiquen diverses modificacions en matèria de personal de la Relació de Llocs de Treball.

2.- Atès l’informe i l’annex de valoració dels llocs de nova creació, sense correspondència en l’actual RLT, signats pel cap de Serveis Econòmics el 16 de març de 2020.

3.- Atès la memòria de la regidora de Desenvolupament d’Organització proposa una sèrie de variacions a la Relació de Llocs de Treball per tal de prestar els serveis necessaris a la ciutadania. Pel que fa a la relació de llocs de treball es proposa:

A. La creació de nous llocs de treball per adaptació al nou model organitzatiu o per necessitats de servei, que són els següents:

A1. Creació d’un lloc de personal funcionari d’ Arquitecte/a, Grup A1. Creació del lloc amb nivell 26 de Complement de Destinació i les funcions que es detallen en la corresponent fitxa descriptiva.

B. Modificació de llocs actualment existents: Es proposa la modificació de determinats llocs de treball per tal d’adaptar-los a les necessitats de l’Ajuntament. En general són augments de la jornada de treball.

B1. Modificació del lloc de treball funcionari de Cap d’Unitat d’Espai Públic (anteriorment Cap d’Unitat tècnica d’Urbanisme), creació del lloc amb nivell 26 de Complement de Destinació i les funcions que es detallen en la corresponent fitxa descriptiva.

B2. Modificació del lloc de personal laboral de Tècnic/a de Cultura (anteriorment Tècnic/a de Cultura i Joventut), amb nivell 23 de Complement de Destinació i les funcions que es detallen en la corresponent fitxa descriptiva.

B3. Modificació del lloc de treball de personal laboral de Monitor/a d’esports de jornada parcial del 53%, passant a una jornada del 65%.

C. Llocs a extingir i/o amortitzar Tal com s’ha explicat anteriorment la provisió dels diferents llocs de treball
que es creen, algun d’ells porta associat l’extinció de llocs de treball que són els següents:

C1. Lloc a amortitzar: lloc de treball de personal funcionari de Tècnic/a d’Espai Públic.


4.- Vist l’acta de la mesa de negociació amb la representació dels treballadors i treballadores de data 11 de març de 2020.

5.- Vist l’informe de la tècnica de personal i del cap de Serveis Econòmics, en relació a la l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 16 de març de 2020.

6.- Vist l’informe de Secretaria General.

7.- Vist l’informe d’Intervenció.

Fonaments jurídics
La Legislació aplicable en el procediment de modificació de la Relació de Llocs de treball és la següent:

-Els articles 28 i següents de la Refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

- L'article 283 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

- Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

- Els articles 31 i següents i 69 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

- Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.

- Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

- L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

- Els articles 61 a 64 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

- El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local.

D’acord amb tot el que s’ha exposat, procediria sotmetre al dictamen de la Comissió Informativa la proposta per tal que el Ple pugui adoptar els següents acords:

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Cardedeu, consistent en:

1.- Creació dels següents llocs de treball, amb la descripció que figura (pels que no tenen correspondència en la RLT vigent) en les fitxes descriptives annexes:

Personal funcionari:
- 1 Arquitecte/a

2.- Modificació dels següents llocs de treball, en el sentit que en cada cas s’indica:

- Cap d’Unitat d’Espai Públic (anteriorment Cap unitat d’Urbanisme), creació del lloc amb nivell 26 de Complement de Destinació i les funcions que es detallen en la corresponent fitxa descriptiva. Complement Específic: 665,42 euros per paga. Forma de provisió: Concurs

- Tècnic de Cultura (anteriorment Tècnic de Cultura i Joventut), amb nivell 23 de Complement de Destinació i les funcions que es detallen en la corresponent fitxa descriptiva. Complement Específic: 424,24 euros per paga. Forma de provisió: Concurs

- Monitor/a d’esports de jornada parcial del 53%, passant a una jornada del 65%. Característiques: jornada parcial al 65%

3.- Declaració com “a amortitzar” dels següents llocs de treball:

- Tècnic/a d’Espai Públic, amb nivell 24 de Complement de Destinació i les funcions que es detallen en la corresponent fitxa descriptiva. Complement Específic: 485,87 euros per paga. Forma de provisió: Concurs

Segon.- EXPOSAR al públic l’esmentada modificació de la Relació de Llocs de Treball, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació de la relació de llocs de treball es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les.

Tercer.- Un cop produïda l’aprovació definitiva, NOTIFICAR aquests acords individualment a les persones empleades públiques que ocupen els llocs de treball afectats, amb expressió de que els mateixos constitueixen acte definitiu que exhaureix la via administrativa i expressió dels recursos que corresponguin.

Quart.- Un cop produïda l’aprovació definitiva, PUBLICAR íntegrament la relació de llocs de treball, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es remetrà una còpia d’aquesta a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.

Cinquè.- PUBLICAR una refosa actualitzada de la RLLT, als efectes de publicació al portal de transparència (art 8 Llei 19/2014) i donar compliment a l’art 6.1.c) Llei 19/2014.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!