1
1
Vota!

Sol·licitud de subvenció del programa operatiu FEDER del projecte "Renovació de les instal·lacions de l'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior".

Atès que el President de la corporació, dona compte a la resta de membres presents de la corporació dels ajuts convocats a l’empara del Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni dins del marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

Atès que, l’Ajuntament de Cardedeu, per pertànyer a la Comunitat Autònoma de Catalunya, pot accedir a subvencions del 50% de les inversions que realitzi en eficiència energètica i en concret en el canvi de lluminàries de VSAP per lluminàries LED.

Vist que, a l’Ajuntament de Cardedeu, segons les dades obtingudes com a conseqüència de l’Auditoria en matèria d’eficiència energètica, es desprèn que:

  • El consum de l’energia elèctrica actual es de 1.879.931 kWh/any, cosa que suposa una despesa de 265.070 euros/any.
  • La substitució per làmpades LED suposaria un consum de 855.697 kWh/any, i una despesa de 120.653 euros/any.

Cosa que suposaria un estalvi del consum d’energia d’un 45,51% que representen 144.417 euros d’estalvi per a les arques municipals.

Vist l’informe del cap de serveis econòmics.

Vista la memòria de l’enginyer tècnic industrial.

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. – Acceptar expressament el procediment establert en el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la
concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni dins del marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

SEGON. – Aprovar les actuacions que composen el projecte d’acord a la Memòria Descriptiva amb data 17 de febrer de e 2020 redactada per l’Enginyer Tècnic Industrial Sr TSG i anomenada “Memoria Descriptiva de las Actuaciones: Medida 6. Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior. Renovación de alumbrado público exterior – Cardedeu Barcelona”, que preveu un cost elegible total de 1.278.814,15 euros i una quantia de l’ajut sol·licitat per import de 639.407,08 euros.

TERCER. - Comprometre’s a dotar el Pressupost municipal amb els crèdits necessaris per a la completa execució del projecte, por import de 1.278.814,15 euros, condicionat a la obtenció del cofinançament FEDER.

QUART. - Remetre a IDAE, pel procediment establert, la Memòria Descriptiva de les actuacions a escometre degudament diligenciada així com l’estudi energètic elaborat prèviament i la resta de la documentació exigida.

CINQUÈ. - Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris a tal efecte.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!