1
4
Vota!

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Cardedeu relatiu a Polítiques de Turisme.

Atès que l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del Ple municipal del dia 26 de juliol de 2012, va aprovar la ratificació de l’acord de la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental de 26 de juny, d’aprovació inicial de la dissolució del Consorci.

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat en sessió plenària de data 18 de juliol de 2012, l’aprovació d’un conveni tipus per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme  mitjançant un pla de turisme, a signar amb els Ajuntaments de la Comarca del Vallès Oriental, així com a la resta d’entitats privades, sense ànim de lucre, adherides al Consorci de Turisme del Vallès Oriental abans de la seva liquidació.

Atès que en data 1 d’agost de 2012 i R.E. 7009, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha tramés notificació de  l’esmentat acord plenari de 18 de juliol de 2012.

Atès que l’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la possibilitat que es formalitzin convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d’interès públic comú.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni tipus per al desenvolupament de diverses actuacions en matèria de turisme a la comarca del Vallès Oriental, d’acord amb el contingut següent:

(...) Veure acord a l'acta penjada a la web de l'ajuntament (...)

Segon.- Facultar a l’alcaldessa de l’Ajuntament de Cardedeu per a la signatura de l’esmentat conveni.

Tercer.- Aprovar l’aportació de l’Ajuntament de Cardedeu d’un import de 643,25 euros.

Quart- Designar a la Sra. Ingrid Ruiz Tiñena com a representant de l’Ajuntament de Cardedeu, a la Comissió plenària que s’indica a l’apartat vuitè del conveni.

Cinquè.- Notificar al Consell Comarcal del Vallès Oriental l’adopció dels presents acords.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
1
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!