2
0
Vota!

Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.

ANTECEDENTS
El Consell Executiu de la Generalitat va aprovar la creació del Consorci per a la Normalització Lingüística (en endavant CPNL) i els seus Estatuts en les sessions del 3 i de l’11 d’octubre de 1988.

El CPNL està integrat per 136 entitats: l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 97 ajuntaments 37 consells comarcals i la Diputació de Girona, i té per objecte fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana.

Les seves finalitats són estendre el coneixement de la llengua catalana en l’àmbit de l’ensenyament no reglat, fomentar l’ús del català en tots els àmbits de la societat al territori i contribuir a la divulgació de la llengua catalana en col·laboració amb altres organismes i entitats.

Des de l’any 1992 i fins el dia d’avui, l’Ajuntament de Cardedeu, ve establint una relació en matèria de normalització lingüística amb el CPNL.

Així mateix, el municipi de Cardedeu es troba integrat en l’esmentat consorci com a membre de ple dret arran de l’aprovació de l’acord plenari adoptat en data 28 de juny de 2012.

El 6 de juliol de 2017, el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística va aprovar la proposta de nous Estatuts d’aquesta entitat.

Per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/43/2018, de 10 de juliol, publicat en el DOGC núm. 7662, de data 12 de juliol de 2018, es van aprovar els nous estatuts de l’esmentat Consorci. La proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:

  • Adaptació a la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic.
  • Reorganització interna i optimització del Consorci.

Atès que d’acord amb l’article 115 de la Llei Catalana 26/2010 la modificació dels estatuts dels consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser aprovada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades.

Atès que l’article 114.3.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’acord municipal d’aprovació s’ha d’adoptar amb l’acord favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació.

Vist l’informe favorable de la Secretaria municipal de data 15 de gener de 2020.

FONAMENTS JURÍDICS
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, de Règim jurídic del sector públic.

Llei 20/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, aprovat pel Govern de la Generalitat 43/2018, de 10 de juliol i publicats en el DOGC 7662, de 12 de juliol

Segon.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!