0
0
Vota!

Aprovació de la revisió de preus i aprovació de la segona pròrroga del contracte de concessió administrativa per a la gestió del servei públic de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròminies en el terme municipal de Cardedeu.

Antecedents:
Vist què, per registre d’entrada 2195/2018 de data 16 de febrer de 2018 JGR, Director General de Corporación CLD, actual contractista del servei de neteja viària, ha sol·licitat la revisió de preus del contracte des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2017.

Vist què, per registre d’entrada 2999/2019 de data 5 de març de 2019 JGR, Director General de Corporación CLD, actual contractista del servei de neteja viària, ha sol·licitat la revisió de preus del contracte des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018.

Vist què, per registre d’entrada 3001/2019 de data 5 de març de 2019 JGR, Director General de Corporación CLD, actual contractista del servei de neteja viària, ha sol·licitat la revisió de preus del contracte des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019.

Vist l’informe del Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament, de data 16 de desembre de 2019, del qual es transcriu el següent:

El contracte del servei de neteja viària i recollida de trastos vells es va signar el dia 11 de gener de 2013 (inici del servei amb efectes 1 de febrer de 2013) per un període de 6 anys i possibilitat de prorroga de 2anys i un import de 546.094,32 euros (600.703.75 euros amb IVA inclòs).

En data 13 de juny de 2014 es va signar la modificació del contracte mitjançant un annex en que quedava estipulat el preu del contracte en 578.837,80 euros (636.721,58 euros amb IVA inclòs).

Dels escrits del contractista es determina el següent:

Registre Data registre Any aplicació increment Nou preu Preu inicial Increment Increment + IVA
2018/2195 16/2/2018 2017 1,50% 586.362,70 578.837,80 7.524,90 8.277,39
2999/2019 5/3/2019 2018 2,10% 589.170,06 578.837,80 10.332,26 11.365,49
3001/2019 5/3/2019 2019 3,10% 594.090,19 578.837,80 15.252,39 16.777,63

Conclou el cap de Serveis Econòmics, el següent:

Informa favorablement la petició de revisió de preus del contracte del servei públic municipal l de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines per a l’exercici 2018 quedant establert en 589.170,06 euros (IVA exclòs).

Informa favorablement la petició de revisió de preus del contracte del servei públic municipal l de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines per a l’exercici 2019 quedant establert en 594.090,19 euros (IVA exclòs).

Informa desfavorablement la petició de revisió de preus del contracte del servei públic municipal l de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines per a l’exercici 2017 donat que s’ha realitzat fora del termini de revisió i per tant ha caducat d’acord amb el que estableix la clàusula 45 del plec de clàusules administratives particulars.

Vist que la llei aplicable en el moment de signar-se el contracte (és a dir, la data 11 de gener de 2013), era el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de 14 de novembre de 2011.

Atès l’informe favorable de l’assessor jurídic municipal, de data 17 de desembre de 2019.

Atès que en data 16 de desembre de 2019 i R.E. 2019/15873, l’empresa CORPORACION CLD,S.U.T.R., S.L., ha presentat instància on manifesta que està interessada en prorrogar aquest contracte un any més.

Atès que la tècnica de ST-Serveis Municipals, emet en data 8 de gener de 2020, informa favorablement la pròrroga.

Atès l’informe favorable de la Secretaria municipal, de data 13 de gener de 2020.

Fonaments jurídics:
La revisió de preus queda determinada en la clàusula 34 dels plecs de condicions tècniques particular que estableix:

“A partir de l’1 de gener, es faran revisions per anys naturals. Aquestes revisions podran ser sol·licitades pel concessionari un cop coneguts els índex de referència aplicables. Seran revisables els següents conceptes de cost (personal directe, combustibles, manteniment vehicles, impostos vehicles, assegurances vehicles, despeses consums i manteniment i neteja
instal·lacions, despeses generals societat, assegurances responsabilitat civil empresarial”.

En canvi les amortitzacions de vehicles, inversions inicials, despeses de finançament diverses de circulant, financeres i d’aval i garanties no s’hauran de tenir en compte per aplicar la revisió de preus.

La clàusula 45 del Plec de Clàusules Administratives determina que els límits seran els de l’article 89 i 90 del TRLCSP i que tindran una durada mínima d’un any i s’aplicarà sempre amb efectes de l’oportuna petició que haurà de formular l’adjudicatari en cadascun dels períodes a revisar, i caducarà el seu dret per a cadascun d’aquests períodes en cas contrari.

....Per a la revisió de preus, s’aplicarà l’Índex de Preus de Consum (IPC) estatal...

Per tal que es produeixi l’actualització de preus ha d’haver-hi l’oportuna petició en cadascun dels períodes a revisar i en cas contrari caducarà el seu dret per a cadascun d’aquests períodes.

S’entén que pel període 2017 va caducar el seu dret atès que va ser peticionat en data 16 de febrer de 2018, quan ja havia finalitzat el període a revisar.

Pel 2018 i 2019, atès que va haver-hi una petició formal en l’any vigent entenem que s’ha produït correctament la seva petició. Revisat els càlculs que ha presentat el concessionari es consideren correctes els mateixos i per tant la seva petició.

De conformitat, pel que fa a la petició de pròrroga, al que preveuen els plecs, el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (i la Llei 9/2017 pel que fa a qüestions de competència), així com els articles 97, 98 i 100 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el [en tot allò que no contradigui a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic].

Es proposa al Ple municipal, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la revisió de preus del contracte de concessió administrativa per a la gestió del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines adjudicat per acord plenari de 5 de desembre de 2012 i formalitzat l’11 de gener de 2013, en els següents termes:

Exercici 2018: queda establert en 589.170,06 euros (IVA exclòs)
Exercici 2019: queda establert en 594.090,19 euros (IVA exclòs)

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa pels següents imports:

  • 11.365,49 euros corresponent a la revisió de preus del 2018, amb càrrec a l’aplicació 14-16300-22700 Neteja viària
  • 16.777,63 euros corresponent a la revisió de preus del 2019, amb càrrec a l’aplicació 14-16300-22700 Neteja viària

TERCER.- Desestimar la petició de revisió de preus del contracte de concessió administrativa per a la gestió del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines per a l’exercici 2017 donat que s’ha realitzat fora del termini de revisió i per tant ha caducat d’acord amb el que estableix la clàusula 45 del plec de clàusules administratives particulars.

QUART.- Aprovar la segona pròrroga del contracte de concessió administrativa per a la gestió del servei de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu, per un termini d’ 1 any a partir de l’1 de febrer de 2020, autoritzant i disposant la despesa per un import de 594.090,19 € sense IVA (653.499,209 €, IVA del 10% inclòs),amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14 16300 22700 Neteja viària.

CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!