0
0
Vota!

Aprovar definitivament la segona modificació puntual del Pla de Millora Urbana "Sector 24, c. Mogent" referent a la modificació de la qualificació urbanística d'una porció de terrenys de serveis tècnics (clau I3/I5) a la clau 7D1- zona industrial, edificació en filera.

ANTECEDENTS
Vist que en data 7 de març de 2018, RE 2018/3047, IMERSA PATRIMONIAL SL sol·licita que sigui declarada parcel·la sobrera la “Finca destinada a les implantacions de transformadors elèctrics (clau I 13) i telecomunicacions (Clau I 15) del carrer d’Orfeó Català.

Vist que en data 28 de març de 2019, RE 2019/4060) IMERSA PATRIMONIAL SL presenta sol·licitud de tramitació de la  modificació puntual del PMU Sector 24 i l’alineació per venda directa de la finca qualificada Clau I-13/15 ( sistemes tècnics) de 35,28 m2 del carrer d’Orfeó Català.

Vist que en data 11 d’abril de 2019, RE 2019/4651, IMERSA PATRIMONIAL SL va presentar documentació tècnic corregida per a l’aprovació inicial.

Vist que mitjançant decret d’alcaldia número 2019/345 i data 16 de maig de 2019, va aprovar-se inicialment la segona modificació puntual del Pla de Millora Urbana “Sector 24, c/ Mogent” referent a la modificació de la qualificació urbanística d’una porció de terrenys de serveis tècnics (clau i3/i5) a la clau 7d1- zona industrial, edificació en filera.

Vist que en data 4 de setembre de 2019, la Secretària de l’Ajuntament, va emetre un certificat, del qual s’extreu el següent contingut:

“Que transcorregut el termini sobre l’exposició pública de l’aprovació inicial de la segona modificació puntual del Pla de Millora Urbana “Sector 24, c/ Mogent” referent a la modificació de la qualificació urbanística d’una porció de terrenys de serveis tècnics (clau i3/i5) a la clau 7d1 – zona industrial, edificació en filera, anunciat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 31 de maig de 2019 i en el diari El Punt Avui de data 31 de maig de 2019 no s’han presentat al·legacions segons comprovació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana”

Vist que en data 8 de novembre de 2019, mitjançant RE 2019/14095, s’ha rebut informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona.

Vist que en data 12 de de desembre de 2019, mitjançant RE 2019/15732, s’ha rebut informe favorable d’Endesa-distribución.

Vist que en data 13 de desembre de 2019, l’arquitecte municipal ha efectuat un informe, del qual es transcriu el següent contingut:

“Descripció de la proposta
Mitjançant la present modificació puntual del Pla de Millora Urbana “SECTOR 24, CARRER MOGENT” es proposa modificar la qualificació de la parcel·la situada al carrer Orfeó Català de Cardedeu, de superfície 35,27 m2, referencia cadastral 6988023DG4068N0000LI, destinada a Serveis Tècnics Claus I3/I5, per a que esdevingui sòl qualificat amb la clau 7d1 “Zona Industrial, edificada en filera”.

Valoració de l’expedient
La present modificació del planejament no comporta una modificació o alteració de les Normes Urbanístiques del Pla de Millora Urbana “SECTOR 24, CARRER MOGENT”.

La proposta suposa el canvi de classificació i qualificació d’un sòl classificat per sistema i qualificat com Serveis Tècnics Claus I3/I5, atès que segons es justifica es correspon a uns terrenys que no son necessaris per a la implantació d’instal·lacions elèctriques.

Els terrenys de referència no estan inclosos en cap emplaçament (EIRE o EIRP) indicat al PEIR.

S’ha consultat la documentació de finalització les Obres d’Urbanització del Polígon Urbanístic del Sector 24, carrer Mogent de Cardedeu. Cal indicar que del document emés per Localret “ Anexo B:Acta de acceptación y puesta a disposición” s’extreu que en relació a la infraestructura de telecomunicacions “ ha sido ejecutada conforme al proyecto redactado y/o los criteriors generales de diseño acordados” i “ se encuentra en condiciones de ser utilizada por Telefónica de España para la prestación de Servicios de telecomunicacions”.

A més, s’ha consultat el “projecte d’infraestructures de telecomunicacions a la urbanització PEMU-24” que fa referencia a la canalització multitubular subterrània i elements de registre.

Aquest projecte no fa cap referència d’instal·lacions als terrenys de referència.

De l’ Acta emesa per Distribución SLU signada per Endesa Distribución SLU i la Junta de Compensació del Sector 24 C/Mogent, s’extreu que “no calen més espais que l’ocupat pel centre de transformació existent i el CM de Mercadona, ja que la zona està electrificada segons el conveni de subministrament NSCRMT 441717 (EMSEP de 10 de maig de 2013).

La proposta suposarà el canvi de qualificació urbanística dels terrenys indicats, a clau 7d1 “Zona Industrial, edificada en filera”. Aquests terrenys estan situats a l’àmbit de separació a llindars de 4,6 m. al vial d’Orfeó Català. Per tant no son edificables. Els articles 29 i 30 de la Normativa del “Pla de Millora Urbana“ Sector 24, c/ Mogent” , estableixen l’Edificabilitat
neta i Ocupació màxima de l’edificació, respectivament. A la clau indicada, “l’edificabilitat neta màxima de les parcel·les serà la que correspongui de l’ocupació en planta més una planta pis, respectant les separacions a llindars, segons la  documentació gràfica d’aquest Pla especial”. I “l’ocupació màxima de l’edificació serà dels 100% de la superfície de la  parcel·la, excepte la separació a llindars de 5 i 4,6 m a vials i la separació de 10 m. i 35,48 al llindars sud del sector segons indicació del plànol O.01 del PMU.”

Per tant, el canvi de qualificació no suposarà, en el cas d’agregació a la finca colindant, cap increment d’aprofitament  urbanístic, atès que els terrenys esdevindran espais sense edificar corresponents Separacions a llindars (art.35 de PMU).
Conclou l’arquitecte municipal informant favorablement l’aprovació definitiva de la segona modificació puntual del Pla de Millora Urbana “Sector 24, c/ Mogent” referent a la modificació de la qualificació urbanística d’una porció de terrenys de serveis tècnics (clau i3/i5) a la clau 7d1- zona industrial, edificació en filera.

Atès l’informe de l’assessor jurídic de Territori, de data 19 de desembre de 2019, que conclou informant favorablement la present aprovació definitiva, de conformitat amb els fonaments jurídics que a continuació es desenvolupen.

FONAMENTS JURÍDICS
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, en endavant POUM, aprovat definitivament, per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) en data 31 de maig de 2007 i publicat en el DOGC, als efectes de la seva entrada en vigor en data 30 d’agost de 2007.

Pla de Millora Urbana del Sector 24 “Carrer Mogent”, (en endavant PMU-24) aprovat pel Ple Municipal, el 21 de desembre de 2010, i publicat a BOPB, de data 17 de juny de 2011.

La Modificació del Pla de Millora Urbana del Sector 24 carrer Mogent es va aprovar definitivament el 27 de setembre de 2012, i publicat al BOPB el 29 d’octubre de 2012.

Pla Especial d’Infraestructures de Radiocomunicació (PEIR) va ser publicat el 13 de juny de 2012, al DOGC a efectes de la seva executivitat.

La present modificació del PMU-24 dona compliment a l’article 5 del POUM de Cardedeu on es regula la modificació, “En qualsevol moment es podran modificar de forma puntual els diferents elements i determinacions del Pla d’ordenació, tot mantenint la coherència entre previsions i ordenació i de manera que no impliqui un supòsit de la seva Revisió global.”

La present modificació del PMU-24 justifica la seva necessitat i oportunitat, de conformitat amb allò disposat a l’article 97.1 del Text Refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.

La present modificació del PMU-24 dona compliment a l’article 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referent a les determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic.

La present modificació del POUM no suposa un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels usos.

D’acord amb l’article 7.1 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, la present modificació no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental ja que es tracta d’una modificació del planejament urbanístic general que no altera la classificació de sòl no urbanitzable ni n’altera la qualificació.

D’acord amb l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, la present modificació no s’ha de sotmetre a estudis d’avaluació de la mobilitat generada ja que es tracta d’una modificació que no suposa la implantació de nous usos o activitats.

L’aprovació definitiva correspon al Ple municipal de conformitat amb l’article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.

Finalment, d’acord amb l’art. 88 del TRLU, un cop s’hagi aprovat definitivament aquesta modificació de planejament, caldrà lliurar en el termini d’un mes a la Comissió Territorial d’Urbanisme la documentació tècnica i administrativa completa, com a condició per a la publicació d’acord d’aprovació definitiva.

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

Primer.- Aprovar definitivament la segona modificació puntual del Pla de Millora Urbana “Sector 24, c/ Mogent” referent a la modificació de la qualificació urbanística d’una porció de terrenys de serveis tècnics (clau i3/i5) a la clau 7d1- zona industrial, edificació en filera.

Segon.- Remetre la documentació tècnica i administrativa completa de l’expedient de la present modificació del Pla de Millora Urbana a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes d’informació, coordinació,  arxiu i publicació de l’Acord de d’aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!