0
0
Vota!

Aprovar provisionalment la modificació de les fitxes E-22, E-61 i E-62 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu.

ANTECEDENTS
Vist que en data 22 de maig de 2018, amb RE 6436, es va sol·licitar llicència d’obres menors a la “Casa Padrós” per Reforma interior de bany a planta primera; reparació de coberta i mitgera oest a habitatge unifamiliar.

Vist que en data 2 d’agost de 2018, amb RE 4348, el senyor JHC va manifestar la disponibilitat d’accés a les finques amb l’objectiu de que el Serveis Tècnics municipals procedissin a l’acabament de les fitxes del bens catalogats E-61 i E-62 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu.

Vist que en data 12 de març de 2019, va tenir lloc reunió de la Comissió de Patrimoni municipal, de la qual s’extreu que la Comissió de Patrimoni va considerar adient aprofitar per fer el canvi de nom de la casa Padrós a casa Padró. I acorda seguir endavant amb la proposta de les fitxes presentades. Com a proposta de futur pensar en fer alguna actuació en el carrer Teresa Oller.

Per encàrrec de l’Ajuntament i amb a la finalitat de completar les fitxes de referència de Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu amb valoració parcial, en dates 09/05/2019 amb RE 5924, 08/03/ 2019, amb RE 2122 i 29/04/2019 amb RE 5346, el despatx d’arquitectes HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP presenta el document per la modificació de les fitxes E-22 (Casa Padró), E-61 (Can Llamada) i E-62 (Can Jubany) del PECPAUC:

  • E-22, (R-43), CASA PADRÓ, BCIL : 2382-I C/ Dr. Daurella, 7
  • E-61, (R-157), CAN LLAMADA. C/ Teresa Oller , 17
  • E-62, (R-158), CAN JUBANY. BCIL: 13020-I C/ Teresa Oller , 19-21

Vist que mitjançant decret d’alcaldia número 2019/342, de data 16 de maig de 2019, es va aprovar inicialment la modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC), referent a la modificació de les fitxes E-22, E-61 i E-62.

Vist que en data 18 de juliol de 2019, la Secretària de l’Ajuntament va emetre certificat del qual es transcriu el següent contingut:

“Que transcorregut el termini sobre l’exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació de les fitxes E-22, E-61 i E-62 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC), anunciat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 3 de juny de 2019, i en el diari El Punt Avui de data 3 de juny de 2019 no s’han presentat al·legacions segons comprovació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.”

Vist que en data 10 de desembre de 2019, l’arquitecte territorial del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va efectuar un informe favorable a la proposta de modificació de les fitxes de referència.

Vist l’informe de l’arquitecte municipal, de data 12 de desembre de 2019, referent a l’aprovació provisional del planejament de referència, del qual se’n extreu el següent contingut:

“Descripció de la proposta
1.- E-22, (R-43), CASA PADRÓ, BCIL : 2382-I C/ Dr. Daurella, 7 Atenent a allò que disposa la DA3a del PECPAUC es justifica aquesta modificació consistent en completar les fitxes corresponents a “Delimitació de l’àrea de protecció”, “ Categories de Protecció” i “ Propostes d’actuació “.

Atenent a la Comissió de Patrimoni, i a la propietat, es canvia la denominació del Bé, de “Casa Padrós” a “Casa Padró”.

2.- E-61, (R-157), CAN LLAMADA. C/ Teresa Oller , 17
En la mateixa línia que l’anterior, es completa les fitxes del Bé catalogat considerant allò que mancava en la valoració parcial que consta al PECPAUC vigent.

Cal posar de manifest:
a) L’estat deteriorat de l’edificació, amb dubtosa estabilitat estructural de la crugia propera a la façana a carrer i l’estat de l’edificació derruïda posterior.

b) La relació de parcel·lació i edificació amb la finca veïna, C/ Teresa Oller , 19- 21, que en el cas d’enderroc d’ambdues, i amb projecte comú, caldria considerar la fondària edificable la del POUM vigent.

3.-E-62, (R-158), CAN JUBANY. BCIL: 13020-I C/ Teresa Oller , 19-21
Es completa les fitxes del Bé registrat considerant les fitxes corresponents.

Cal incidir en:
a) l’estat de ruïna de l’edificació, enderrocada a excepció de la façana a carrer, que presenta una estructura auxiliar per garantir la seva estabilitat.

b) La relació de parcel·lació i edificació amb la finca veïna, C/ Teresa Oller , 17, que en el cas d’enderroc d’ambdues, i projecte comú, caldria considerar la fondària edificable la del POUM vigent.”

Conclou l’arquitecte municipal informant favorablement, vist que transcorregut el termini sobre l’exposició pública de l’aprovació inicial no varen presentar-se al·legacions, i vist l’informe favorable del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’aprovació provisional de la present modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC) relativa a les fitxes del béns catalogats E-22, E-61 i E-62.

Atenent que l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, cal que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu realitzi l’aprovació provisional, i trameti a la CTUB per, si s’escau, realitzi la seva aprovació definitiva, de conformitat amb l’informe de l’assessor jurídic municipal, de data 12 de desembre de 2019, i amb els fonaments jurídics que a continuació es descriuen.

FONAMENTS JURÍDICS
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, de data 11 d’octubre de 1993) Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, en endavant POUM, aprovat definitivament, per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) en data 31 de maig de 2007 i publicat en el DOGC, als efectes de la seva entrada en vigor en data 30 d’agost de 2007.

Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu, en endavant PECPAUC, aprovat definitivament el 18 de juliol de 2001 i publicat en el DOGC, als efectes de la seva entrada en vigor en data 16 d’octubre de 2001.

Article 85.1 Text Refós de la Llei d’Urbanisme, que disposa que l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi pertoquen, sens perjudici del que estableix l’apartat 3, a l’ajuntament corresponent.

L’article 308.5 del POUM ja estableix que l’Ajuntament de Cardedeu tramitarà una modificació del PE de Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic per tal de revisar i matisar els elements inclosos en el PE.

La Disposició Addicional Tercera (DT3a): Prescripcions per a aquells béns parcialment valorats, del PECPAUC estableix a l’apartat 2 que :

“En aquells béns catalogats en què totes o alguna de les fitxes denominades “Delimitació de l’àrea de protecció”, “Categories de Protecció” i “Propostes d’actuació “ s’indiqui explícitament que han estat objecte d’una valoració parcial, no s’admetrà cap obra que afecti les parts de l’àrea de protecció o els seus elements sense informe previ que inclogui la valoració restant del bé catalogat i el completament de les tres fitxes indicades, d’acord amb els criteris i les definicions fixats per a quest Pla Especial”.

Les fitxes corresponents als bens de referència presenten una valoració parcial al PECPAUC vigent. Així s’explicita a les fitxes corresponents “Delimitació de l’àrea de protecció”, “Categories de Protecció” i “Propostes d’actuació“.

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu (PECPAUC), referent a la modificació de les fitxes E-22, E-61 i E-62.

SEGON.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per tal què, si s’escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!