0
0
Vota!

Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'any 2020 de l'Ajuntament de Cardedeu.

Antecedents de fet
1.- Atès que en el ple de data 28 de novembre de 2019 es va aprovar inicialment el pressupost i plantilla municipal del 2020 (expedient 5623/2019) i que donat que no s’han presentat reclamacions durant el període d’exposició ha quedat aprovat definitivament.

2.- Atès que en el Ple de 19 de desembre de 2019 es va aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament. En aquesta modificació s’incorporaven una sèrie de llocs de treball que és consideren necessaris per tal de prestar els serveis.

3.- Atès l’informe de la tècnica de personal i del cap de Serveis Econòmics, en relació a la proposta de modificació de plantilla del 2020, de data 17 de gener de 2020.

4.- Atès la memòria de la regidora de Desenvolupament d’Organització proposa una sèrie de modificacions a la plantilla de personal, es considera crear les següents places a la plantilla municipal:

 • 1 plaça de funcionari sergent (C1). Necessària per consolidar l’actual estructura del servei de policia formada per 1 inspector, 1 sergent, 6 caporals i 24 agents.
 • 4 places de funcionaris de tècnic/a mig (A2). Per cobrir els llocs de treball de tècnic/a d’espai públic i tècnic/a de medi ambient, tècnic/a de personal i tècnic/a de transparència.
 • 1 plaça de laboral tècnic/a auxiliar (C1). Per cobrir un lloc de treball d’auxiliar de biblioteca.
 • 2 places laborals tècnic/a mig (A2). Per cobrir els llocs de treball de tècnic/a informàtic, tècnic/a de desenvolupament comunitari.
 • 3 places de funcionari administratiu/iva (C1). Cal anar dotant a la plantilla municipal de personal qualificat i anar extingint les places que s’ocupen de tasques més simplificades que donat els avenços tecnològics permet gestionar més fàcilment aquestes tasques més senzilles.
 • 5 places de funcionari d’auxiliar administratiu/iva (C2). Per cobrir 2 llocs de treballs nous, 2 d’auxiliar administratiu/iva d’atenció ciutadana i 1 lloc de treball que s’ha de funcionaritzar donat que en l’actualitat estava en règim laboral i venia desenvolupant tasques pròpies dels funcionaris.
 • 1 plaça de laboral d’auxiliar de serveis (AP).
 • 2 places de laboral d’auxiliar (C2). Per ocupar els 2 llocs de treball de monitor d’esports a jornada parcial.
 • 3 places de laboral d’auxiliar (AP). Per ocupar 3 llocs de treball d’auxiliar de monitors d’esports a jornada parcial.

5.- Vist l’informe d’Intervenció de 20 de gener de 2020.

Fonaments jurídics
La Legislació aplicable en el procediment de modificació de la Plantilla de Personal és la següent:

 • Els articles 28 i següents de la Refundició en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.
 • L'article 283 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
 • Els articles 31 i següents i 69 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
 • Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
 • Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
 • L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
 • Els articles 61 a 64 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
 • El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local.

D’acord amb tot el que s’ha exposat, procediria sotmetre al dictamen de la Comissió Informativa la proposta per tal que el Ple pugui adoptar els següents acords:

Primer.- APROVAR inicialment la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Cardedeu per a l’exercici de 2020:

FUNCIONARIS
Escala d’administració general   PLACES
Subescala administrativa C1 3
Subescala auxiliar C2 5
Escala d’administració especial    
Subescala tècnica    
Tècnics mitjans A2 4
Subescala Serveis Especials    
Sergent C1 1
PERSONAL LABORAL:    
Tècnics mitjans A2 2
Tècnics auxiliars C1 1
Encarregats i personal qualificat d’oficis C2 2
Subalterns conserges AP 1
Personal d’oficis no qualificat AP 3

Segon.- Sotmetre l’acord anterior a informació pública per termini de 15 dies, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de que els interessats puguin examinar-la i, en el seu cas, presentar reclamacions davant del ple d’acord amb l’article 169 del TRLRHL. Aquell termini començarà a comptar des del dia següent a la  publicació de l’anunci al BOP.

Transcorregut aquell termini sense que s’hagin formulat, l’acord esdevindrà automàticament aprovat definitivament.

Cas que es formulin reclamacions s’hauran de resoldre pel Ple en el termini d’un mes als efectes de la seva aprovació definitiva.

Tercer.- Aprovat definitivament l’acord, es publicarà íntegrament al Butlletí oficial de la província de Barcelona i així com al tauler d’edictes municipal i simultàniament, remetre còpia a la Subdelegació del Govern a Barcelona.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!