2
0
Vota!

Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2020 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions.

Introducció
L'administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora de proximitat amb la ciutadania i les entitats que formen part del teixit associatiu d’àmbit municipal, ha de promoure i fomentar totes aquelles iniciatives de caràcter social, cultural o  esportiu sorgides de la iniciativa col·lectiva.

L’Ajuntament ha de recolzar els projectes que es promouen en aquests àmbits, facilitant a les entitats que puguin assolir els objectius marcats, en un context general de millora i benefici socials

La vertebració territorial, i sobretot en el cas dels municipis de petita i mitjana dimensió, necessita que les estructures comunitàries siguin sòlides i actives. Una situació que l'administració no pot assolir des de la isolació, i per a la qual  necessita de la complicitat del seu teixit social, dels ciutadans i de les ciutadanes; en definitiva, de les estructures de treball comunitari que representen les associacions i altres entitats no lucratives.

Les subvencions, creen un vincle jurídic entre Administració i entitat, amb un objectiu comú d’interès públic. Cal atendre, doncs, a l’establiment de les màximes garanties per a ambdues parts, en el marc d’una gestió eficaç i eficient de l’actuació  administrativa i dels pressupostos públics, en el que la transparència, simplificació administrativa, concurrència, i, en definitiva, bona gestió, han d’esdevenir els principis inspiradors d’aquesta activitat de foment.

El Pla Estratègic de Subvencions 2020 esdevé l’eina definitòria d’aquesta activitat pública, i, tal com preveu l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, n’estableix el seu abast, objectius, i efectes. A banda de les prescripcions normatives, el Pla també esdevé una eina per contextualitzar l’acció de les polítiques públiques per a les quals les subvencions esdevenen un suport amb l’objectiu de consolidar aquesta activitat municipal.

En aquest sentit, l’activitat subvencional de l’Ajuntament de Cardedeu s’explicita en diversos àmbits, amb uns objectius generals i uns d’específics per a cadascun d’ells.

Objectius Generals
Amb caràcter general, la projecció de les subvencions es basa en:

 1. Fomentar el suport a les associacions i altres entitats sense finalitat lucrativa que promoguin projectes i activitats destinats als ciutadans i ciutadanes del municipi de Cardedeu.
 2. Promocionar en aquestes associacions i entitats la responsabilitat en allò públic, fomentant la coresponsabilitat en l’organització d’accions i projectes conjuntament amb l’Ajuntament.
 3. Promocionar i fomentar els valors cívics, de convivència ciutadana, de cohesió i de compromís social, cultural o esportiu, i dels seus actius territorials, estratègics i humans.
 4. Incentivar d’una manera clara els projectes i activitats innovadors que aportin un valor afegit a la comunitat, o que posin en valor el nostre patrimoni local.

Objectius Específics per àmbits d’actuació
Cultura

 • Afavorir aquelles activitats que projectin i singularitzin el municipi de Cardedeu en alguna manifestació artística.
 • Incentivar els projecte i activitats que complementin la programació d’arts escèniques i festes populars de l’Institut municipal de Cultura.
 • Afavorir , fomentar i vetllar pel manteniment i la difusió de les manifestacions de cultura popular i tradicional.

Joventut

 • Fomentar les iniciatives juvenils.
 • Col·laborar en l’impuls i manteniment dels projectes de les entitats juvenils que tenen per objecte proporcionar espais de lleure i oci per a la joventut.
 • Fomentar el paper de les entitats juvenils com a entitats que ofereixen serveis a la població jove del municipi.

Cooperació i Participació Ciutadana

 • Consolidar una política municipal de cooperació internacional i sensibilització en temes humanitaris.
 • Fomentar el consum responsable i el comerç just.
 • Incentivar la implicació del teixit associatiu en els òrgans de participació del municipi.
 • Fomentar la coresponsabilitat en les polítiques públiques.
 • Col·laborar en l’impuls de projectes que explorin noves formes de millorar la convivència i participació Ciutadana
 • Promoure processos de participació dins les entitats.
 • Fer possibles les propostes de les Associacions de Veïns que impliquin clars beneficis col·lectius pels barris.
 • Obrir nous canals participatius gràcies a les innovacions tecnològiques.

Educació

 • Donar suport a la tasca de les AMPA i AFA en la realització de casals d’estiu
 • Incentivar els projectes sortits de les AMPA’s i AFA’s que donin un valor afegit al projecte educatiu de cada centre o que puguin crear complicitats entre elles.

Esports

 • Fomentar l’esport com a eina cohesionadora, integradora i educadora, des d’una perspectiva participativa i no competitiva.
 • Fomentar l’esport de lleure i espontani.
 • Fomentar les relacions intergeneracionals a través de l’esport.
 • Prioritzar aquells esdeveniments esportius de magnitud que ajudin a la promoció de Cardedeu a la comarca i al país.
 • Ajudar a les entitats que vulguin obrir línies de noves disciplines esportives.
 • Promoure les noves iniciatives esportives que impliquin un benefici social per als col·lectius més vulnerables o desfavorits.
 • Promoure l’esport femení, així com aquelles disciplines esportives de caràcter minoritari.

Desenvolupament Local

 • Incrementar el nivell de participants i d’assistents a les fires de Nadal i de Sant Isidre, i a qualsevol altra que s’organitzi.
 • Promocionar el comerç urbà i de proximitat.
 • Fomentar la unificació del màxim número d’establiments comercials de Cardedeu a l’entorn d’una sola associació.
 • Prioritzar les apostes per la qualitat en el servei i en els productes.
 • Col·laborar en la captació de nous clients i en la fidelització dels actuals.
 • Millorar la difusió del teixit comercial i industrial local i incentivar-ne les relacions.
 • Promocionar la restauració de qualitat amb oferta de producte ecològic de proximitat i Km 0.
 • Fomentar el consum responsable i sostenible
 • Foment de l'associacionisme entre les empreses del polígon de Cardedeu
 • Foment de l’ocupació i incentivar la contractació de persones desocupades de la borsa d’aturats de Cardedeu per part de les empreses locals.
 • Foment de la superfície de certificació ecològica
 • Fomentar la creació d’empreses de producció agroecològica al territori
 • Promoure la contractació a les empreses de treballadors i treballadores en situació d’atur
 • Foment de l’Economia Social i Solidària

Mitjans de Comunicació

 • Promocionar els mitjans de comunicació locals sense ànim de lucre.
 • Premiar els projectes sensibles als usos de les noves tecnologies.
 • Estimular la creació de nous canals de comunicació locals.

Serveis Socials

 • Fomentar els programes i les iniciatives que persegueixin beneficis socials col·lectius.
 • Col·laborar en la sensibilització de la gent al voltant de problemàtiques socials amb incidència al nostre municipi.

Salut

 • Promoure entre la població el coneixement de malalties i fomentar espais de trobada entre persones que es reuneixen per compartir un problema de salut física o psicològica amb la finalitat de donar-se suport mutu i compartir informació.
 • Fomentar hàbits saludables i la pràctica d’activitats saludables.
 • Col·laborar en el control de les colònies de gats de carrer.

Medi ambient

 • Contribuir en totes aquelles iniciatives que busquin la protecció i divulgació de l’entorn rural i natural del municipi.
 • Promoure campanyes de sensibilització que tinguin com a eixos el respecte al medi ambient, la sostenibilitat i el coneixement del nostre patrimoni natural.
 • Incentivar l’ús de transports alternatius al vehicle o de fórmules que permetin reduir-ne la seva utilització.
 • Fomentar i divulgar les energies renovables.
 • Estimular totes aquelles accions que tinguin com a objectiu un consum més responsable de l’aigua.

Protecció civil

 • Col·laborar en les campanyes de prevenció d’incendis o d’altres desastres naturals.
 • Promoure la creació de plans d’emergència per a situacions de crisi en l’àmbit col·lectiu.
 • Fomentar l’ús de les noves tecnologies en tot el que faci referència a l’àmbit de la protecció civil.
 • Contribuir i fomentar la participació de la ciutadania, de forma voluntària i associada, en la protecció civil al municipi, per tal de donar així cobertura i assistència a les activitats que s’hi desenvolupen.

Habitatge

 • Facilitar l’accés a l’habitatge a les persones del municipi
 • Promoure la mobilització d’habitatges buits

Vigència
Aquest Pla serà vigent durant un any a partir de la seva aprovació com a primer document de planificació estratègica de les polítiques de subvenció de l’Ajuntament de Cardedeu. Per aquest motiu, l’Ajuntament assumeix el compromís de revisar-lo en aquella data, sens perjudici de qualsevol modificació, revisió o revocació anticipada que es pugui formular.

Costos previsibles i fonts de finançament
Les afectacions financeres que es comprometen en aquest pla es corresponen amb les previsions pressupostàries del Capítol IV i VII del pressupost de despeses municipal, i a aquelles altres que, eventualment, puguin comprometre les convocatòries pertinents.

Subvencions al pressupost
Les consignacions pressupostàries en el Pressupost de l’Ajuntament de Cardedeu per al 2020, aprovat definitivament en data 30/12/2019 segons l’anunci publicat al BOPB, preveu dos tipus d’assignacions, les directes o nominatives, en aquells casos que no és possible la concurrència pública, i les de concurrència oberta.

Quant a les resolucions de concessió de subvencions directes, s’estableix que, per a les subvencions concedides per import superior a 3.000 €, el conveni serà l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes nominativament en el pressupost.

[VEURE TAULA AQUÍ]

Cronograma de les diferents fases de les subvencions
Per tal de poder portar a terme amb eficàcia les diferents fases de les actuacions administratives que són necessàries per assolir els objectius establerts al pressupost de l’Ajuntament de Cardedeu de l’any 2020 pel que fa a les subvencions, s’ha elaborat un cronograma on es defineixen els terminis màxims per desenvolupar cada fase del procediment de gestió de les subvencions (convocatòries, valoració de sol·licituds, atorgaments, convenis, fiscalitzacions, justificacions). Aquest  cronograma s’adjunta com a annex 1 de la proposta per a l’aprovació del Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu 2020.

FONAMENTS DE DRET
Article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Article 12 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

Base 32 de les Bases d’Execució del pressupost 2020.

Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa, l’adopció dels següents acords:

ACORDS

PRIMER. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu per l’any 2020, segons criteris de la part expositiva de dit acord.

SEGON. Condicionar la seva execució a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en el pressupost 2020.

TERCER. Aprovar el cronograma on es determinen els terminis màxims per a executar cada fase del procediment de gestió de les subvencions, que es presenta com a annex 1 del Pla Estratègic de Subvencions.

QUART. Disposar una còpia del Pla esmentat perquè resti a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

0 Opinions
Resultat ple municipal
16
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!