0
0
Vota!

Aprovació inicial del Pressupost general de la corporació i de la plantilla del personal corresponent a l'any 2020.

Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2020, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Atès que la tramitació i aprovació del Pressupost General s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23
del RD 500/1990, pel qual es desenvolupa la llei reguladora d’hisendes locals en matèria pressupostària, i els articles 3, 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa, l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, que integra el de la pròpia entitat i el de la societat mercantil “C10 Serveis i Manteniments, SL”, el resum per capítols és el següent:

Descripció Pressupost
Ajuntament
Pressupost C10
Serveis i
manteniments, SL
Pressupost
General
INGRESSOS      
1 Impostos directes 8.085.000,00   8.085.000,00
2 Impostos indirectes 600.000,00   600.000,00
3 Taxes i altres ingressos 4.312.900,00 1.707.140,04 6.020.040,04
4 Transferències 5.590.900,00   5.590.900,00
5 Ingressos patrimonials 123.500,00   123.500,00
7 Transferències capital 96.000,00   96.000,00
8 Romanent tresoreria 0,00   0,00
9 Nous préstecs 1.400.000,00   1.400.000,00
TOTAL INGRESSOS 20.208.300,00 1.707.140,04 21.915.440,04

 

CAPÍTOLS Pressupost
Ajuntament
Pressupost C10
Serveis i
manteniments, SL
Pressupost
General
DESPESES      
1 Personal 7.084.700,00 1.229.000,00 8.313.700,00
2 Despeses bens corrents 8.820.900,00 415.111,60 9.236.011,60
3 interessos 324.000,00   324.000,00
4 Transferències 882.000,00   882.000,00
5 Fons contingència exec.ppt. 250.000,00   250.000,00
6 Inversions 1.616.000,00 45.000,00 1.661.000,00
8 Actius 0,00   0,00
9 Préstecs 1.200.000,00   1.200.000,00
TOTAL INGRESSOS 20.208.300,00 1.689.111,60 21.897.411,60

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de totes les places de funcionaris, personal laboral i personal eventual.

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.

QUART. Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.

CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
7
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!