0
0
Vota!

Bonificació ICIO 95% obra major edifici c. Serreta, núm. 1.

Atès que en data 6 de setembre de 2019, amb registre d’entrada núm. 2019/11507, en nom de Sostre Cívic, SCCL va sol·licitar a l’Ajuntament de Cardedeu, l’aplicació del benefici fiscal establert a l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 5: de bonificació de L’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.

Atès que l’article 103.2a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que les ordenances fiscals pròpies de cada Ajuntament podran regular, sobre la quota del Impost sobre construccions, instal·lacions i obres “una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà la dita declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres”.

Atès que tractant-se d’una bonificació potestativa, l’Ordenança fiscal número 05 reguladora del Impost sobre construccions, instal·lacions i obres vigent estableix en el seu article 6.1 el percentatge màxim de bonificació que permet la Llei, o sigui el 95 per cent sobre la quota del Impost.

Atès l’informe de la coordinadora de Serveis Socials de data 6 de novembre de 2019, el qual conclou que aquestes obres han de considerar-se d’especial interès social donat que es un projecte social d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, i proposen un nou concepte d’habitatge sota els valors de la no especulació, habitatge assequible, autogestió i apoderament, entre d’altres, i per tant, reuneixen els requisits i condicionants per ser considerades obres d’especial interès per al nostre municipi.

Proposo al Ple de la Corporació que adopti el següent ACORD:

PRIMER. Declarar les obres del projecte presentat per Sostre Cívic, SCCL de construcció de 39 habitatges amb emplaçament carrer La Serreta, 1 de Cardedeu, com d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials que justifiquen tal declaració, els efectes del previst a l’article 6.1. de l’Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.

SEGON. Establir una bonificació del 95% de la quota de l’ ICIO, en relació a les esmentades obres.

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!