0
1
Vota!

Desestimar el recurs de reposició presentat per Vias y Construcciones S.A., a l’acord plenari del dia 28/03/2019, dins l’expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i sala annex.

Antecedents:
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, en sessió de data 25 de gener de 2019, va incoar procediment de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i sala annex de Cardedeu, adjudicades en data 31 de juliol de 2003, pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu a favor de l'empresa VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., amb CIF A28017986.

Vist què, en referència a la incoació de l’expedient, per part de Vias y Construcciones va presentar en data 20 de febrer de 2019, amb RE 2222, va presentar al·legacions, les quals varen ser resoltes en l’acord resolutori de l’expedient, el qual fou adoptat pel Ple municipal, de data 28 de març de 2019, del qual es transcriu la part dispositiva:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per Vias y Construcciones, ASEMAS, pels senyors JAH, JSB, FJLC, i per Hernando & Sauqué Arquitectos S.L., en l’expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala Annex, al municipi de Cardedeu, incoat pel Ple de l’Ajuntament en data 31 de gener de 2019.

SEGON.- Estimar les al·legacions presentades pel senyor IEP, en el sentit d’excloure’l de l’expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala Annex, al municipi de Cardedeu, incoat pel Ple de l’Ajuntament en data 31 de gener de 2019.

TERCER.- Declarar la responsabilitat solidària de VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., JAH, JSB, FJLC, ASEMAS, i HERNANDO Y SAUQUE ARQUITECTOS S.L., pels vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala Annex (adjudicades a VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. al Ple de 31 de juliol de 2003), establint l’import de la indemnització en la quantitat total de 481.827,21 €.

QUART.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient, amb la
instrucció de recursos que en dret correspongui”.

Vist què, la referida resolució, amb RS 1838, fou notificada a VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., en data 8 d’abril de 2019, segons consta a l’expedient administratiu.

Vist que en data 8 de maig de 2019, amb RE 5887, el senyor Albert Rufach Pagès, va presentar, en representació de VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., en temps i forma, recurs de reposició contra la resolució municipal de 28 de març de 2019. En les mateixes consten els motius pels quals presenten el recurs de reposició, que enumero a continuació:

  1. Nul·litat de la resolució per vulneració del dret de la part a rebre les notificacions en llengua castellana com reiteradament sol·licitava.
  2. Al·lega vulneració del dret a la defensa, per la imprudent denegació de la prova sol·licitada.

Finalitza el seu recurs de reposició, sol·licitant que la corporació declari la nul·litat de la resolució del Ple municipal de data 28 de març de 2019, i l’arxiu del procediment.

Pel que fa al primer dels motius d’interposició del recurs, cal dir que aquesta administració, va estimar la petició efectuada pel mateix senyor Rufach en el present expedient i tots els actes administratius han estat traduïts i enviats en castellà.

D’aquesta manera, la incoació de l’expedient fou notificada en castellà.

Tanmateix, la notificació de la resolució de l’expedient, efectuada pel Ple municipal de data 28 de març de 2019, per error, fou notificada en català, motivada pel nombre d’interessats en l’expedient. Aquest error en la notificació, fou esmenat, un cop es va tenir constància pel present recurs.

Es va produir la notificació, per mitjans electrònics, de la resolució de l’expedient en castellà, en data 14 de juny de 2019, segons s’acredita en l’expedient administratiu.

En conseqüència, atenent al fet que l’interessat no ha efectuat al·legacions, un cop ha rebut la notificació en castellà, informo favorablement a desestimar el motiu primer dels motius del recurs de reposició interposat.

Pel que fa al segon dels motius d’interposició del recurs, el recurrent considera improcedent la denegació de la prova sol·licitada. Fan constar que l’obertura del període de prova s’ha d’acordar quan no es tinguin per certs els fets al·legats per l’interessat, i la denegació de les proves proposades, quan siguin inútils o impertinents, i que la resolució municipal, en aquest sentit esdevé inatacable, i aporten jurisprudència en favor dels seus arguments.

Per tal de contestar les presents al·legacions, en l’informe del Cap de Serveis Econòmics de l’Ajuntament, de data 15 de març de 2019, es fa constar el següent:

“Revisado el informe efectuado de fecha 15 de marzo del 2019 por el Sr. JMT.

Revisado los datos que sirvieron de base para la valoración del perjuicio económico.

Visto que los datos obrantes en este ayuntamiento son suficientes para poder valorar de forma precisa el perjuicio económico que produjeron las obras de reparación de la piscina municipal. Dicho perjuicio, aparte del coste de reparación de las obras en sí, son la importante caída en el número de abonados del complejo y de los importantes descuentos que se hicieron a los usuarios para compensar no poder utilizar completamente el complejo y las molestias que ocasionaron dichas obras. De no haberse efectuado la baja de usuarios hubiera sido mucho mayor y por consiguiente el perjuicio económico.

Por todo ello, considero que los datos que sirvieron para hacer el cálculo del perjuicio económico son suficientes y me reafirmo en los criterios y cálculos de los informes obrantes en el expediente del Sr. JMT y el confeccionado por mí mismo”.

En conseqüència, en la resolució del Ple Municipal, de data 28 de març de 2019, es va transcriure parcialment, l’informe abans referit, igualment de data 15 de març de 2019, del Gerent del C10, on quedaven justificades totes les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament de Cardedeu en ocasió de les obres de reparació del Complex Esportiu Municipal, amb  les conseqüents valoracions de l’impacte econòmic pel consistori. Del referit informe es transcriu:

“Per tant el càlcul de bonificacions presentat és absolutament precís i té en compte totes les casuístiques existents, inclosa la de les persones que no paguen quota i per tant tampoc es van beneficiar del descompte. (...)

(...) Per tot això reafirmem els criteris, càlculs i conclusions de l'informe anteriorment presentat i considerem aclarits tots els punts que l'empresa ha incorporat en les seves al·legacions que semblen estar fonamentats en errors d'interpretació o a obviar part de la informació presentada, la qual es considera completa i suficient per a valorar l'impacte econòmic de les obres de rehabilitació de 2017 en els ingressos del Complex Esportiu Municipal de Cardedeu “GIM10” “.

Planes 9 i 10 de la resolució del Ple municipal, de data 28 de març de 2019.

Per la qual cosa, aquesta administració no entén com inatacable la seva decisió, sinó que s’acredita suficientment a l’expedient, amb els informes acreditatius que així ho justifiquen, la decisió adoptada pel Ple de l’Ajuntament, en data 28 de març de 2019. La documentació que sol·licita la part recurrent (en les seves al·legacions de data 20 de febrer de  2019), petició que reitera en el present recurs de reposició, és tracta de documentació aliena al present expedient, tal i com anteriorment s’havia exposat en dita resolució municipal. Tot això, de conformitat amb l’informe de l’assessor jurídic municipal, de data 10 de març de 2019, favorable a desestimar el recurs de reposició presentat.

FONAMENTS JURÍDICS
Article 112 de la llei 39/2015, de data 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, referit als recursos administratius.

Article 123 de la llei 39/2015, de data 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, referit al recurs potestatiu de reposició.

L’article 21 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que recull que l’Administració està obligada a dictar resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la.

L’article 88 i concordants de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix el contingut de la resolució que posi fi al procediment administratiu.

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat en data 8 de maig de 2019, i RE 5887, pel senyor ARP, en representació de VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., perquè s’ha esmenat la notificació en castellà sol·licitada pel recurrent, i que la prova documental sol·licitada res té a veure amb l’objecte del present expedient.

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució a VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., amb la instrucció de recursos que en dret procedeixi.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!