1
0
Vota!

Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional).

D I C T A M E N
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a  mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble  funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb  els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al  règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament  especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves  tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de  competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents

A C O R D S

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es
relacionen, així com el seu text refós que figura a l’Annex

Segon.- Exposar l’expedient en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i formular les reclamacions que considerin oportunes. Finalitzat el període d’exposició pública, s’adoptaran els acords definitius procedents, resolent les reclamacions presentades. En cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà  definitivament adoptat l’acord de fins llavors provisional, sense necessitat de nou acord plenari. Els acords definitius i el text  complet de les ordenances o de les seves modificacions hauran de ser publicats en el Butlletí Oficial de la província, com a requisit per a la seva entrada en vigor.

0 Opinions
Resultat ple municipal
12
1
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!